BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

රන් මිල නැවතත් පහළට

f,dal fj<|fmdf,a rka ñ, kej;;a my; jeàfï m%jK;djla fmkakqï lrkjd'rka wjqkaihl ñ, i;s wka;h jkúg igykajQfha weußlka fvd,¾ 1258 la f,ihs'

th miq.sh i;shg jvd ishhg 5 l muK my; jeàula'fï w;r rka ñ, my; jeàu;a iuÕ f,dj úYd,;u rka mdßfNda.slfhl= jk bkaÈhdfõ rka NdKav wf,úh ishhg 25 ;a 30 ;a w;r m%udKhlska by< f.dia ;sfnkjd'úfYaf,aIlhska fmkajd fokafka bÈß i;sh ;=<§ rka wjqkaihl ñ, fvd,¾ 1200 g jvd my; jeàug bv we;s njhs

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.