BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ගෝල්ඩන් කී ඈවර කිරීම කඩිනම් කෙරේ.

f.da,avka lS ;ekam;=ysñhka i|yd ;=kajk iy wjika wÈhr hgf;a ksl=;a l< hq;= remsh,a ñ,shk 4"055'1l uqo, wÈhr.;j Y%S ,xld uynexl=j fj; ksoyia lsÍug;a" f.da,aâka lS Kh ldâm;a iud.u yd Bg wkqnoaê; iud.ïj, j;alï wEjr lsÍu i|yd läkñka mshjr .ekSug;a" tuÛska ,efnk wdodhu uyd NdKavd.drh fj; kej; ,nd.ekSug;a uqo,a wud;H rú lreKdkdhl uy;d bÈßm;a l< fhdackdj wud;H uKav,h úiska wkqu; lr ;sfí'wud;H uKav,h úiska ;SrKh lrkq ,en we;s mßÈ" fY%IaGdêlrKh uÛska wkqu; lrk ,o l%ufõoh hgf;a f.da,avka lS fjkqfjka m<uq wÈhr i|yd remsh,a ñ,shk 544'3lao" fojk wÈhr i|yd remsh,a ñ,shk 3"945'6lao uyd NdKavd.drh úiska ksl=;a lrkq ,en we;'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.