BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

පේරාදෙණියේ නාට්‍යය උළෙලට බිත්තර ප‍්‍රහාරයක්

fmardfo‚h úYaj úoHd,fha jd¾Isl kdgHh Wf<, w;ru. wj,x.= lr oeóug úYaj úoHd, md,k wêldßh ;SrKh lr ;sfnkjd'

Tlaf;daïn¾ 9 jkod isg 15 jkod olajd fuu kdgH Wf<, meje;aùug lghq;= ixúOdk lr ;snqKd'


Tlaf;daïn¾ 9 jkod tÈßùr ir;apkaø t<suyka rx. mSGfha ukfï kdgHh rÕoelajñka ;sìh§ krUkakka msßilg ì;a;r m‍%ydrhla t,a,ùu fya;=fjka fuu ;SrKh f.k we;s njhs tu úYaj úoHd,fha l,d uKav,fha Wm iNdm;s wdpd¾h Ydï nkakeyel mejiqfõ'

úYaj úoHd,fha YsIH fkajdisld.drhla foiska fuu ì;a;r m‍%ydrh t,a, ù we;s njo l,d uKav,fha Wm iNdm;sjrhd jeäÿrg;a i|yka l<d'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.