BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ඉස්කෝලෙ කට් කරලා ෆිල්ම් බලන්න එපා

uE;l§ iskudjg iïnkaO l;sldjlg iyNd.s jqKd¨‍ mdie,aj, Wiia fm< l,d úIhhka yodrK isiqka msßila' rfÜ ku.sh ;/K iskudfõÈka lSm fm,lau fï i|yd iyNd.s fj,d ;sfhkjd'


Tkak tla;rd wjia:djl fï m%;sNdmQ¾K iskud wOHlaIj/ ;u ;uka iskudjg m%úYag jqKq uq,a wjêh .ek w;aoelSï fï ;/K isiqka iuÕ fnod.;a;¨‍' ta w;r tla ;/K iskud wOHlaIjrfhla ,iaik l;djla lsh,d ;sfhkjd'

zwe;a;gu biafldaf, hk ldf, ;uhs wmg iskudj .ek wdidjla Wkkaÿjla we;s jqfKa' ta ldf, wms biafldaf, mka;s lÜ lr,d hkjd fyd| Ñ;%mg n,kak' ta;a wo Th u,a,s,dg uu tl WmfoaYhla fokak ´fk' b;du wdofrka' ´f.d,af,d kï wms jdf.a biafldaf, mka;s lÜ lr,d Ñ;%mg n,kak hkak tmd' fudlo tfyu n,kak ;rï fyd|" ják Ñ;%mg fmkakkafk keye' ´f.d,a,kaf. mka;s Bg jvd jákjd'Z

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.