Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

b,a,Sï lsysmhla Èkd.ekSu fjkqfjka md,kdêldßhg n,lrñka .=jka .uka md,ljreka úiska wl=rg jevlsÍfï jD;a;Sh iñ;s l%shdud¾.hla Èh;a lr ;sfnkjd'

jydu l%shd;auljk mßÈ lgqkdhl"r;au,dk"u;a;, .=jkaf;dgqm<j, .=jkamd,ljreka fuf,i jD;a;Sh l%shdud¾.hla f.k we;s nj .=jka .uka md,ljrekaf.a ix.uh ksfõokh lrhs'

Y%S ,xld .=jka l,dmh ;=< m%Odk;u ld¾h bgqlrk ;u msßia i|yd .=jkaf;dgqm< yd .=jkafiajd iud.u md,kdêldßh úiska ld,hla ;siafia È.ska È.gu wjm%udKfhka ie,lSu"l%udkql+,j iud.u we;=<; ;u rdcldßh wj;lafiarejk wdldrfha l%shd ud¾. .ekSu isÿjQ nj .=jka .uka md,ljreka fmkajdfohs'

fï iïnkaOfhka È.ska È.gu md,lhska iu. flreKq idlÉPd wid¾:l jQ nj;a"uE;l§ m;aflreKq mlaI.%dyS wNHka;r lñgqjla u.ska .=jka.uka md,lhskaf.a ksfhdackhla fkdue;sj wod< wxY i|yd §ukd jeälr .ekSï isÿjQ nj;a Tjqka wjOdrKh lrhs'

by; lreKq iïnkaOfhka bl=;a i;sfha mej;s idlÉPd wid¾:l jQ neúka Bfha ^03&m'j 4'45 isg wl=rg jevlsÍfï l%shdud¾.h Èhla l< njhs .=jka .uka md,ljrekaf.a ix.uh mejiqfõ

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY