BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

'ආවා ගෲප්' ලොක්‌කා පාතාලයේ සෙන්දුරන් ?

hdmkfha lmamï .ekSï iy fld,a,lEïj,g iïnkaO wdjd l,a,sfha kdhlhd md;d, l,a,shl m%Odkshl= f,i lghq;= l< fikaÿrka kue;a;d nj wkdjrKh ù we;'

miq.sh uehs ui wdjd l,a,sfha kdhlhd jQ l=udrf,ar;akï úfkdaoka w;awvx.=jg f.k nkaOkd.dr .; lsÍfuka miq fika¥rka tys kdhlh;ajh Ndrf.k ;sfí'

fika¥rkaf.a fufyhùu hgf;a 13 l msßila‌ wdjd lKa‌vdhug iïnkaO ù we;s w;r fudjqka wÉpqfõ,s" uksfmhs" fldafmhs iy pqkakla‌lï m%foaYj, mÈxÑlrejka nj nqoaê wxYj,g jd¾;d ù ;sfí'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.