BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ජාතික කොඩියෙන් යට ඇඳුම් මහපු 9ක් හිරේ

uef,aishdfõ meje;s .%Ekaâ m%slaia ;r.dj,shl§ u,hdishdkq fldäh wkqj ieliQ hg we÷ñka ieriS wmydi lsÍu .ek ´iag%ේ,shdkq msßñka kj fokl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'


wka;¾cd;slj isÿ flreKq wmydihla iy iduh lv lsÍfï W;aidyhla hehs wjOdkh fhduq lrñka fï .ek mÍlaIK mj;ajdf.k hk njhs mejfikafka'

fuu mqoa.,hka tu we÷ï we|f.k mq¿,a f,i m%pdrhla ,nd foñka PdhdrEm f.k wka;¾cd,fha m%isoaO lr ;sfnkjd'

uqia,sï nyq;rhla jdih lrk uef,aishdfõ jeä fokd fï l%shdj úfõpkh lr we;s njhs mejfikafka'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.