BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

රට වටේටම මුහුද අයිනෙන් පාරක් - සැතපුම් 6 න් 6 ට පන්සල්

Èjhsk jgd uqyqo wdY%s;j mdrla‌ bÈlr tu ud¾.fha iEu ie;mqï 06la mdidu fn!oaO ixia‌lD;sl uOHia‌:dk bÈlr úfoaY NdId yd nqÿ oyu m%.=K l< Nsla‌Iqka jykafia,d k;r lrùug Wmd,s úfÊj¾Ok uy;d wfmalaIdfjka miqjQ nj" Èjhsk mqj;am;g 35 jirla imsÍu ksñ;af;ka m,l< ,smshl i|yka jkjd'


tfy;a Tyq w;reoykaùu fya;=fjka tu wruqK bgqlr.ekSug yelshdj ,enqfKa ke;' cd;sl yd wd.ñl wNsjDoaêh fukau ixpdrl jHdmdrhgo th m%fhdackj;a jkq we;s njhs úfÊj¾Ok uy;df.a wfmalaIdj ù we;af;a'

^Èjhsk&

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.