BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

නීතිවිරෝධී දුම්වැටි 35800ක් අත්අඩංගුවට

kS;súfrdaë f,i vqndhs isg furgg f.k wd remsh,a ,laI 15la muK jákd ÿïjeá f;d.hla Bfha ^15od& w¨‍hu lgqkdhl .=jka f;dgqm< f¾.=j úiska w;awvx.=jg .;a nj f¾.= udOH m%ldYl O¾ufiak lyoj uy;d mejiSh'


fufia w;awvx.=jg f.k we;af;a" fld<U" ud,s.dj;a; m%foaYfha mÈxÑ 38 yeúßÈ mqoa.,fhls'

iellre vqndhs isg meñ‚ ma,hs vqndhs .=jka fiajhg wh;a FZ-557 orK hdkfhka lgqkdhl .=jka f;dgqm< fj; meñK we;s w;r" fudyq lsisjla m%ldY lsÍug fkdue;s .%Ska pek,a Tiafia .=jka f;dgqm<ska msgj hEug ;e;a lsÍfï§ f¾.=j úiska w;awvx.=jg f.k ;sì‚'

tys§ Tyqf.a .uka u,af,a ;sî ÿïjeá 35"800la f¾.=j ndrhg f.k ;sfí'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.