Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

Y%S ,xldfõ jhi wjqreÿ oyih;a úismy;a w;r ;reK orejka suicide lr.kak fhduqjk jeä m%jK;djla olakg we;s w;r Èú kid.kakd whj¨‍ka w;ßka jeä msßila ldka;djka hehs m%cd ffjoH úfYaI{ wñ, pkaøisß uy;d mjihs'

jeäÿrg;a woyia oelajQ wñ, pkaøisß uy;d fufiao mejeiSh'

suicide lr .ekSu lshkafka ,xldfõ m%Odk;u fi!LH yd iudc wd¾Ól m%Yakhla lsh,d lshk tl je/È kE' fudlo ,xldfõ 2015 jif¾ ishÈú kid.ekSïj,ska Ôú; ;=kaoyia mkia tlla wysñ fj,d ;sfhkjd' wms fvx.= ms<sn|j l;d lrkjd' Èia;%sla lñgq ;shkjd' úhoï lrkjd'

fvx.=j,ska uefrkafka wjqreoaogu tlish mkyhs' ó WK .ek l;dlf<d;a ó WfKka uefrkafka iShla ú;r' kuq;a fvx.= .ek l;d lrk ;rï ó WK .ek l;d lrk ;rï" ljqrej;a ishÈú kid.ekSu .ek l;dlrkafka kE' kuq;a ;=kaoyila ñksiaiq jirlg ,xldfõ uefrkjd ish Èú kid .ekSï ksid'

,xldfõ ish Èú kid.ekSug ;e;a lsÍï ms<sn| o;a; tl;= fjkafka keye' kuq;a iólaIKj,§ fy<s fj,d ;sfhkjd hï rgl" m<d;l ishÈú kid.ekSï fldÉpr isÿfjkjdo ta jf.a oy.=Khl isg ;sia .=Kh olajd jQ m%udKhla ish Èú kid.ekSug ;e;a lsÍï isÿ jk nj' wms taflka wju ;lafiarejl isáh;a ,xldfõ jirlg ishÈú kid.ekSug ;e;a lsÍï ;siaoyilaj;a isÿúh hq;=hs' ,xldj 1996§ l%slÜ f,dal Y+r;dj ,nd.kakjd' 1995§ ;j;a f,dal Y+r;djla wms ,nd.kakjd' yenehs RK me;a;g' ta ;uhs f,dj ldka;djka w;r jeäu ishÈú kid.ekSu isÿjk rg f,i'

,xldfõ ishÈú kid.ekSug ;e;a lrkakka ;=< olakg ,efnk úfYaI ,laIK folla ;sfhkjd' tlla ;uhs wvq jhiaj, ta lshkafka wjqreÿ oyih;a úismy;a hk jhiaj, miqjk wh ;uhs fï ishÈú kid.ekSïj,g ;e;a lsÍug fm,fUkafka' ta jf.au fufia ishÈú kid.ekSug ;e;a lrk wh w;r nyq;rhla .eyekq whhs' idudkHfhka f,dalfha wfkla rgj, ish Èú kid.kafka jeämqr msßñ mqoa.,hkqhs' kuq;a ,xldfõ wms fïfla meyeÈ,s fjkila olskjd' 2015 jif¾ .d,a, Èia;%slalfha udi yhl ld,hla ;=< ishÈú kid.ekSug ;e;a lsÍï ydrish wiQkjhla ud wOHhkhg ,lal<d' thska ishhg myhs oYu yhla ^5'6]& wjqreÿ myf<djg wvq orejka' ishg mkia yhhs oYu tlla ^56'1& wjqreÿ my<jhs úismyhs w;r jhfia wh' fï ish¨‍u ishÈú kid.ekSug ;e;a lsÍïj,ska ishhg mkia tlhs oYu tlla ^51'1& jd¾;d jQfha T!IO j¾. wêud;%dj ,nd.ekSuhs'

fï ishÈú kid.ekSïj,g fya;=jk ldrKd wm fidhd ne¨‍jd' thg m%Odk;u fya;=j mjqf,a <Õu flfkla iuÕ wïud" ;d;a;d" ifydaorhd" ifydaoßhla iuÕ fyda fmïj;d" fmïj;sh iuÕ we;s lr.kakd w~onr" orejka fï flfrys fhduqlr.kakd m%Odk;u fya;=jlaj ;sfhkjd’ hehs fyf;u lSh'

.d,a, - fla'ta'tia' l=udr" ,,s;a reyqKf.a
uõìu

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY