Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

uyfmd< f,d;/hsfha isÿj we;ehs mejfik nrm;< uQ,H wl%ñl;djla iïnkaOfhka fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdih wdrïN lr we;s úu¾Ykj,g wdKavqfõ m%n, weue;sjrhl= lrk n,mEï fya;=fjka wod< mÍlaIK wvmK jk ;;a;ajhla u;=j we;ehs jd¾;d fjhs'

fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdih fuu úu¾Yk lghq;= wdrïN lr we;af;a zuyfmd< f,d;/hshZ l%shd;aul lsÍfï n,h 2011 jif¾ § u,hdishd cd;sl of;da áfhdaka áka iska.a keue;a;dg ysñ Oceanic Games ^Pvt& Ltd iud.ug mejßfï § nrm;< uQ,H wl%ñl;djla isÿù we;s njg ,eî we;s f;dr;=re u;h' tys § wod< .kqfokqjg iïnkaO nj mejfik fudfyduâ ßiaú b,a,shdia ^Rizley Illayas& kue;s jHdmdßlhl=f.ka o lgW;a;rhla ,ndf.k we;'

wm fj; jd¾;d jk wkaoug úu¾Yk lKavdhï fj; wod< wud;Hjrhd n,mEï lrkakg wdrïN lr we;af;a tu lgW;a;r ,nd .ekSfuka miqjh' wm fj; jeäÿrg;a jd¾;d jk mßÈ fudfyduÙ ßiaú b,a,shdia fkdfyd;a ävd kï jHdmdßlhd l,la j;auka m<d;a iNd yd m<d;a md,k wud;H *hsi¾ uqia;dmd <Õ fiajh l< whl= fjhs' fï iïnkaOj úuiSu i|yd wm *hsi¾ uqia;dmd wud;Hjrhd weu;= kuq;a wmg Tyq iïnkaO lr .ekSug fkdyels úh' tfy;a fjí wvúhlg fï iïnkaOj m%ldYhla ,nd foñka tu wud;Hjrhd ;uka lsisÿ f,ilska FCID úu¾Yk fj; ndOd lr fkdue;s nj i|yka lr we;' tfiau b,a,shdia l,la ;ud <Õ fiajh lr we;s kuq;a fï jk úg tjeks iïnkaOhla ke;s nj o wud;Hjrhd i|yka lr we;' fï ms<sn| wm fudfyduâ ßiaú b,a,shdia fj;ska úuiq l< Tyq i|yka lr isáfha ;uka fï jk úg uyfmd< f,d;/hshg wod< iud.fï fiajh fkdlrk nj;a ta ksid ta .ek lsisjla m%ldY l< fkdyels nj;ah' tfiau FCIDh Tyqf.ka lgW;a;rhla ,nd.;af;ao keoao hkak .ek mejiSu o Tyq m%;slafIam lr isáfhah' miqj kej;;a wm weu;+ b,a,shdia mjid isáfha ;ukag fï jk úg wod< fpdaokdj mokï lrf.k úúO md¾Yaj n,mEï lrk nj;a remsh,a ñ,shk .Kkska lmamï mjd b,a,d ;¾ck t,a, fjñka we;s njh' tys § tf,i lmamï b,a¨‍‍ wh ljqo lshd wm úuiq kuq;a Tyq ta .ek lsisÿ i|ykla lr isáfha ke;'

fï w;r úYajdijka; wdrxÑ ud¾. wm fj; i|yka lrk wdldrhg ßiaú b,a,shdia miq.sh ld,hl mgka *hsi¾ wud;Hjrhdf.ka wE;aj fjk;a m%n, wud;Hjrhl=g ióm ù we;' ßiaú b,a,shdia iïnkaOfhka bÈß mshjrla fkd.kakd f,i wod< weue;sjrhd FCID m%OdkSkag n,mEï lr we;af;a o tu ys;j;alu yrydh'

tfiau ßiaú b,a,shdia fkdfyd;a ãvd kï fuu jHdmdßlhd rdcmlaI md,k iufha ‘uks f,dkavÍka ävd’ kñka o m%isoaOj isá nj;a ta rdcmlaI ys;jd§kaf.a l¿ i,a,s iqÿ lsÍfï lghq;af; kshe¿‍Kq ksid njg me;sr we;s l;dj ksid nj;a wm fj; jd¾;d ù we;'

ixch ,shkf.a

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY