Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

ne,a,shlg fmï l< kd.hl= tu ne,a,sh fma%ufhka uqim;a lr m,d.sh mqj;la w;=re.sßh m%foaYfhka jd¾;d fõ' w;=re.sßh - Trej, mdf¾ f.j;a;l fuu wuq;=u ;d,fha fmï in|;dj isÿù we;ehs ksfjfia mÈxÑlrefjda mji;s'

isoaêh jQ Èk l¿jr jefgk f.dïuka fj,dfõ ksfjfia msgqmi foiska f.ysñhka iqr;,g we;s lrk ne,a,shf.a fl¢ß,s y~la wefikakg jQfhka ksjeishka ta ms<sn| fidhd n,d ;sfí'

tys§ Tjqkg oel.; yelsjQ o¾Ykfhka Tjqka wkao ukao ù f.dia we;'

ta jkúg;a ksfjfia iqr;,sh úYd, kd.hl= úiska fj<df.k isá whqre;a mqïnd .;a fmK f.dnh ne,a,shf.a uqyqK u; fydjdf.k ksfid,aukaj isák kd.rdchd;a Tjqkg oel .kakg ,eî ;sfí'

jy jyd wi,ajeishkao le|jd .;a ksjeishka kd.hd m,jd yeÍug W;aidy lr we;'

uqyqK u; fmKh ;ndf.k ksfid,aufka isá oejeka; kd.hd l%ufhka tu neñ ,syd ksfjfia msgqmi jQ le,Eno fmfoig we§ fkdfmkS f.dia we;'

ta iud.u i;r mhska keÕS isàug W;aidy l< ne,a,sh îu;a ñksil= fjßur.df;a weúÈkakdla fuka ta fï w; jeks jekS f.dia ìu weo jeà we;'

;u orejl= mßÈ wdorfhka /l.;a ne,a,shg isÿjQ fohska lïmdjg m;ajQ ksjeishka wi,a jeishkaf.ao iydh we;sj w;=re.sßh m%foaYfha mY= ffjoH uOHia:dkhla fj; ne,a,sh /f.k f.dia we;' isoaêh ms<sn| lreKq úuiQ mY= ffjoHjrhd ;ud fj; bÈßm;a l< frda.shd fyd¢ka mÍlaId lr hï ;SrKhlg t<eôfhah'

mY= ffjoHjrhdf.a kSÍlaIKj,ska fy<sù we;af;a kd.hdf.a úI o< myrla lsisu whqrlska ne,a,sh fj; t,a, ù fkdue;s nj;a kd.hd ;=< yg.;a hï fifkyila u; ne,a,sh ;Èka fj<df.k kd. uqLh ne,a,shf.a uqyqK u; ;ndf.k isàu fya;=fjka úI o< uÕska ksl=;a jQ idkaøKhla weiaj, ;ejÍfuka tla weilg hï ;djld,sl n,mEula isÿù we;s nj;ah'

ne,a,shj ;Èka fj<df.k ;sîu ksid wef.a reêr .ukd.ukfha ÿ¾j,;djla we;sùu u; YÍrfha iunr;dj ySk ùu fya;=fldg u;a jQjl= f,i yeisfrkakg we;ehs wkqudk l< mY= ffjoHjrhd ne,a,shf.a isrerg fia,hska ,nd§ug lghq;= lr we;'

bka miq kj mKla ,enQ ne,a,sh ksjeishka iuÕ iqjfia f.or meñK we;'

kd.hd kej;;a ne,a,sh fidhd meñ‚h yels neúka weh yels muK mßiaiï lr.kakd f,i mY= ffjoHjrhd ksjeishkag Wmfoia§ ;sfí'

n;a;ruq,a, - wekagka l=rel=,iQßh
Wmqgd .ekSu uõìu mqj;amf;ka

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY