BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

ජාත්‍යන්තර පිටියෙන් සමුගත් ඩිල්ෂාන්ට මොරටුව පිටියෙදි වෙච්ච දේ - ජයාරූප

cd;Hka;r msáhg iuq ÿkak;a à'tï ä,aIdkag l%slÜj,g iuqfokak neye' fï Èkj, meje;afjk 24jeks Singer-MCA Premier League ;rÕdj,shg ä,aIdka ksfhdackh lrkafka MAS Unichela lKavdhuhs' John Keells lKavdhu iu. fudrgqj o fidhsid l%Svdx.kfha Bfha mej;s ;rÕfhka" ä,aIdka ksfhdackh l< MAS Unichela mrdchg m;ajqKd' ta úlÜ follska'

MAS Unichela lKavdhu ´j¾ 50 wjidkfha§ úlÜ 9la oeù ,nd.;a ,l=Kq ixLHdj 305la' John Keells lKavdhu ´j¾ 49'2§ ,l=Kq 307la ,nd .;af; úlÜ 2la w;e;sj isáh§h'

fuys§ ä,aIdka ,l=Kq 58la /ial<d'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID