Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

l¨‍fndaú, frdayf,a wêlrK ffjoH tallh ;=< § ;re‚hla ,sx.sl ysxikhg ,lajQ wdldrh ms<snoj fy<s ù ;sfí' ;re‚h úiska ,nd § we;s idlaIs m%ldrj ta l;dj fufiah'

fuu ;re‚h mqoa., myr§ulg ,laj chj¾Okmqr frday,g we;=<;a lsÍfuka wk;=rej wêlrK ffjoH ks,OdÍ jd¾;dj ,nd .ekSu ioyd l¨‍fndaú, frday, fj; fhduqlr ;sfí' weh ish uj;a" fidhqßh;a"chjrOkmqr frdayf,a ld¾h uKav, idudðlhka fofofkl=;a iu. l¨‍fndaú, YslaIK frday, fj; f.dia we;'


tys§ frdayf,a wêlrK ffjoH tallh fj; ;re‚h we;=<;a lr ;sfí' tys isá wêlrK ffjoH ks,OdÍjrhd wfkla msßig ldurfhka bj;aj hk f,i mjid ;re‚h muKla ldurh we;=f<a ;ks lrf.k we;'

;uka iu. yqol,d lr.;a ;re‚hf.a ;=jd, msßlaiSu ffjoHjrhd úiska wrUd we;' fufia úkdä 15 muK ;siafia wehf.a oE;a" fomd" uqyqK" ysi" iy msg fmfoi mÍlaId lrk w;r ffjoHjrhd úiska wehj wkjYH f,i iaM¾I lrñka isg we;' fï wkjYH iam¾I lsÍï oekqk;a ;re‚h is;d isáfha fï m%;sldr wjia:djl iajrEmh njh'

fï iaM¾I lsÍïj,ska wk;=rej ffjoHjrhd ;re‚hg wdikfha msgqmig tkakg Wmfoia § we;' wk;=rej Tyq wehf.a Worh yd mmq fmfoi wkjYH wjOdkhlska mÍlaId lrñka isák w;r weh weo isá Wvqlh weÿu by<g Tijd ;sfí' wk;=rej ish oE;u fhdodf.k ;re‚hf.a msg fmfoi iïndykh lrkakg mgka .;a ffjoHjrhd ta w;r fn%ishrh msgqmiska mkakd bj;a lr we;' fn%ishrh bj;a ùu;a iu. ksrdjrKh jQ mshhqre .scq f,i oE;ska veye .ekSug ffjoHjrhd lghq;= lr we;s wdldrh ;re‚h ,ndÿka idlaIsfhka fy<s fõ' bka ;e;s .;a ;re‚h wmyiqfjka yd fldamfhka ke.S isá úgu ffjoH jd¾;dj ksl=;a lsÍug ffjoHjrhd mshjr f.k we;'

fï isoaêh ordf.k chj¾Okmqr frday,g .sh ;re‚h miqj yvd jefgñka ;ukag jQ w;jrh uE‚hkag mjid we;' ksjig .sh jydu uj úiska fï wjkvqj ;re‚hf.a mshdg okajd ;sfí' óg .;hq;= mshjr l=ulaoehs l,amkd lrñka fï fom< Èk folla .; l<y' tfia l,a .;jQfha Èh‚h ta jkúg;a frdayf,a fkajdislj m%;sldr .ksñka isá ksidh'fï w;r miq.sh 23 od fmrjrefõ l¨‍fndaú, frdayf,a wêlrK ffjoH tallfha fyÈhla chj¾Okmqr frdayf,a weh m%;sldr .;a jdÜgqjg weu;=ula § mjid ;snqfKa ffjoHjrhdg weh kej; mÍlaId lsÍug wjYH fyhska iji 3'30 jkúg kej; tu ffjoHjrhdj yuqjk f,ih' ffjoH mÍlaIK jd¾;dj;a ,nd § ;snqKq fyhska fï leoùfï jkprlu jgyd.;a ;re‚hf.a fouõmsfhda l¿fndaú, frday,g .shy' isoaêh iïnkaOj frday,a wOHlaIjrhdg meñ‚,s l<y' ta iu.u fmd,sishg;a meñ‚,s lrkq ,eîh' ta wkqj fmd,sia úu¾Ykhla werôks' fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH md,s; uySmd, l¨‍fndaú, frday,a wOHlaIjrhdg ksfhda. lf<a frday, md¾Yjfhka úêu;a mÍlaIKhla mj;ajk f,ih'

rgu n,d isákafka fï mÍlaIK isÿjk wdldrh .ekh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY