Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

yh fYa‚fha bf.kqu ,enQ isiqúhlg mka;s Ndr .=rejßhl l< myr§ula fya;=fjka fmf¾od ^7od& frday,a .; lr we;ehs iQßhjej fmd,sish mjihs'

frday,a .;lr we;af;a yh jif¾ bf.kqu ,nk 11 yeúßÈ oeßhls' weh fï jk úg iQßhjej m%dfoaYSh frdayf,a fkajdislj m%;sldr ,nhs'


isoaêh ms<sn|j oeßh fufia mejeiqjdh'

—miq.sh ojfia mka;s Ndr àp¾ ug lsõjd wïud mdi,g tlal tkak lsh,d' kuq;a ug ojia folla hklï wïud biafldaf,g tlal hkak neß jqKd' ta wdÉÑ wikSm ksid wïud ud;r .syska ysáh ksid' uu f,dl= ;d;a;f.a f.or b|ka ;uhs ta ojia áfla biafldaf, .sfh;a' wïug flda,a lr,d lsõjd àp¾ tkak lshkjd lsh,d' wïud lsõjd ud;r b|ka nodod wdju mdi,g huq lsh,d' kuq;a uu fmf¾od Wfoa biafldaf, hkafka ke;sj f.or bkak yeÿfj wïud ke;sj biafldaf,g tkak tmd lsh,d àp¾ lshmq ksid' ta;a ta fj,dfõ f,dl= ;d;a;d lsõjd lula kE biafldaf,g hkak n%yiam;skaodg wïud biafldaf,g hdú lsh,d' uu biafldaf,g .shdu Wfoa 8'00g ú;r àp¾ ux <Õg weú;a WU fudlgo biafldaf,g wdfõ" ux lsõjd fkao wïud ke;sj tkak tmd lsh,d lsõjd' t;fldg uu àp¾g lsõjd wïud ud;r .syska fyg tlal tkakï lsh,d' ta fj,dfõ àp¾ ug .eyqjd' ta .ykfldg ux úisfj,d .syska ì;a;sfha T¿j jeÿKd' Bg miafi;a àp¾ m%skaism,a i¾f.a T*sia tlg;a tlal .syska .=rejreka yd <uhska biairy§;a ug uf.a uereKq ;d;a;d .ek lsh lshd nekakd' àp¾ lsõjd fïlsf. ;d;a;d uerefK;a lg yskaod .=á ld,hs lsh,d' wdfha ug biafldaf, hkak mq¿jka lula kE' <uhs mjd tod biafldaf,È ug úys¿ l<d' Wfoa àp¾ .eyqju uu f.or hkakï lsõju ug hkak ÿkafk;a ke;sj uu ysgmq mka;sfhka udre lr,d yh î mka;sfha jdä flfrõjd' wfkla <uhskag;a lsõjd tlaflfklaj;a ud tlal l;d lr,d wyqfjkak tmd lsh,d˜'

myrlEug ,lajQ isiqúhf.a uj jk ví,sõ' ta' fla' wfYdald uy;añh

—uu mÈxÑ fj,d bkafka iQßhjej" ó.ycÿr' uf.a uy;a;hd óg jir lSmhlg l,ska ñh.shd' ug bkafka ¥,du ;=ka fofkla' f,dl= ÿj f,fvla' wfkla ÿj ud;r wïuf.a f.or bkafka' mdif,a§ myr§u isÿfj,d ;sfhkafka uf.a nd, ÿjg' ;d;a;d ke;sj fï <uhs ;=kafokdu uu kv;a;= lrkafka l=,S jev lr,d' óg i;s lSmhlg l,skq;a ÿj biafldaf,È l,kaf; ou,d meh folla ú;r hklïj;a ljqrej;a iamsß;df,lgj;a f.khkak lghq;= lf<a kE' orejf.a f,dl= ;d;a;g wdrxÑ fj,d ;uhs biafldaf,g .syska ù,a tllska orejd frday,g f.k .sfha' orejd frday,g f.k fkd.sfha wehs lsh,;a wms .=rejrekag ‍fodia lsõjd' tafl m<sh ;uhs fï orejf.ka .kafka' orejd jrola lr,d ;sfhakï o~qjï l<dg lula kE' wudkqIsl f,i myr §mq tlghs wms úreoaO' óg l,skq;a fï úoHd,fha fujeks myr§ï lSmhla isÿjqKd' <uhdg fomdrla jufk;a .shd' miqj wms iQßhjej fmd,sishg meñ‚,s l<d' fmd,sisfhka lsõjd <uhd frday,a .; lrkak lsh,d' <uhg .ymq mdrj,a ;du ;sfhkjd'

fï iïnkaOfhka iQßhjej cd;sl mdif,a úÿy,am;s fla' tia' tï' chisß uy;df.kao úuiSula lf<uq' Tyq fufia mejeiSh'

mdif,a isiqúhlg mka;s Ndr .=rejßhl úiska myr§ula isÿl<d lsh,d ug oek.kak ,enqKd' kuq;a ish¨‍ fokdf.ka fï ms<sn|j úuiSula l<d' fï <uhg myr fokjd ljqrej;a oel,d kE' fïl ;kslru fndrejla' fï isÿùu ie,eiqula wkqj jQ fohla' ta ;uhs fï <uhf.a f,dl= ;d;a;d lshk flkd fï m%foaYfhau ;sfhk je,sjej lshk mdif,a úÿy,am;sjrhdhs' mdi, wmlS¾;shg m;a lrkak lrmq fohla'

iQßhjej fmd,sisfha ia:dkdêm;s l%sIdka; iïm;a chisxy uy;df.a Wmfoia mßÈ isoaêh .ek mÍla‍IK wdrïN lr ;sfí'

fijK., - tia' l=Ügmsáh
uõìu

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY