Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK

remsh,a fldaá 2l lmamula b,a,d nïn,msáfha fldaám;s jHdmdßl fudfyduâ iqf,hsudka uy;d meyer.ekSu ie,iqï lr we;af;a Tyqf.a jHdmdßl ia:dkfha uQ,H lghq;= ndrj isá mqoa.,hd nj wkdjrKh lr f.k ;sfnkjd'

fuu isoaêh ms<sn|j udOH oekqj;a lsÍug wo ^02& mej;s udOH yuqfõ§ ksfhdacH fmd,siam;s wð;a frdayK uy;d ta ms<sn| f;dr;=re udOH fj; bÈßm;a lrkq ,enqjd'


*dls¾ wia,ï fudfyduâ keue;s fuu mqoa.,hd jir 8la ;siafia wod< jHdmdßlhd <Õ fiajh lr we;s nj;a Tyqf.a iqjp lSlrelu ksid fuu jHdmdßlhd úiska tys uqo,a lghq;= tu fiajlhdg mjrd we;s nj;a udOH yuqfõ§ ksfhdacH fmd,siam;sjrhd mejiqjd'

;u iajdñhdf.a jHdmdrh i;=j úYd, uqo,la .ejfik nj fyd¢kau y÷kd .ekSfuka miq Tyq fuu ie,iqu ilia lr we;s nj;a" ta wkQj lmamu .ekSu Tyq úiska ie,iqï lr we;s nj;a" Bg iïnkaO iellrejka 8 fofkl= fïjk úg w;awvx.=jg f.k we;s nj;a" Tyq tys§ lshd isáhd'

miq.shod we;sjQ .xj;=r wjia:dfõ§ fuu iellref.a ksji ydks ù we;s nj;a" tu wjia:dfõ§ th h<s idod .ekSug jHdmdßlhd úiska remsh,a ,laI 5lao jHdmdßlhdf.a ìß| úiska ;j;a remsh,a 50"000lao fuu fiajlhd fj; ,nd§ we;s nj;a wð;a frdayK uy;d ;jÿrg;au mejiSh'

jHdmdßlhd meyer.ekSfï ie,iqu udi tlyudrl isg ie,iqï lr we;s w;r meyer‍.ekSug fhdod.;a jdykh o Bg Èk follg fmr remsh,a 43"000la f.jd l=,shg ,nd.;a tlla nj;a" wkdjrKh ù we;'

tu uqo, f.jd we;af;a meyer .ekSug iïnkaO jQ mqoa.,fhl=f.a ìß|lf.a rka wdNrK Wlia ;eîfuka nj;a" jdykh ;=<§ jHdmdßlhdf.a ysig fudg wdhqOhlska isÿl< myr§ula ksid tu wjia:dfõ§u ñhf.dia we;s nj;a" mÍlaIKj,§ wkdjrKh ù ;sfí'

meyer.;a mqoa.,hskaf.a wruqK remsh,a fldaá fofla lmamu .ekSu jqj;a ysig t,a, l< myßka jHdmdßlhd ñhefohs Tjqka lsisfia;a fkdis;d we;ehs i|ykah'

jHdmdßlhd meyer.;a Èkg miqÈk fuu fiajlhd jHdmdßl ia:dkhg meñK we;s nj;a" tfia meñK we;af;a úfoaY.;j isá tu jHdmdßlhdf.a mshd Èjhskg meñ‚ miqodu ish mq;d ksoyia lr .ekSug wod< uqo, ,ndfokq we;ehs úYajdifhka njo fmd,Sish wkdjrKh lrf.k we;'

fufia w;awvx.=jg .;a 8 fokdf.ka 6 fofkl=u uqia,sï cd;slhska njo fuu isoaêh msgqmi cd;sjd§ .eg¿jla ke;s njo tu udOH yuqfõ§ wð;a frdayK uy;d lshd isáfhah'

fmd,sishg úúO fpdaokd t,a, fjoa§ fuu >d;khg iïnkaO iellrejka b;d flá l,la ;=< w;awvx.=jg .ekSug fmd,Sish iu;a jQ njo ta uy;d fmkajdÿkafkah'

fï w;r fuu >d;kh iïnkaOfhka w;awvx.=jg .;a iellrejka 8 fokd meh 48l ld,hla r|jdf.k m%Yak lsÍug wêlrKh wjir § ;sfí'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY