Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

cd;Hka;r l%slÜ f,dalfha tlaÈk l%slÜ msáfha§ ,l=Kq oioyila blaujñka ,l=Kq /ial< ms;slrejka isákafka tfldf<dia fokl= mu‚'

ta w;rg Y%S ,dxlsl ms;slrejka isjqfokl=o we;=<;ah' ta y;rfokdf.a ,ehsia;=fjys isjqjekakd f,i isák fudyq Y%S ,xldj fjkqfjka l%Svd l< jir 17l l%Svd iuh ;=<§ ,nd.;a fgiaÜ l%slÜ ,l=Kq m%udKho mkaoyi blaujd we;'

tmuKlao fkdj mkaÿ heùfuka yd mkaÿ /lSfuka cd;Hka;r l%slÜ msáfha ku Èkd.;a fuu ;=kabßhõ ola‍Ihd kñka ;s,lr;ak uqÈhkafia,df.a ä,aIdkah'

tlaÈk cd;Hka;r lvq¨‍ 100lao blaujd ,nd mkaÿfjkao oialï oelajQ fudyq .ek miq.shod cd;Hka;r l%slÜ msáfhka iuq.ekSu;a iuÕ l;dny jeä úh'

tla;rd mqj;am;lg ‘ä,aial+ma’ myr iïnkaOfhka úfYaI m%ldYhla lr ;snqKd' my; oelafjkafka thhs''

• Tnf.a l%slÜ Èúh .ek l;d lf<d;a ‘ä,aial+ma’ myr .ek ldgj;a wu;l lrkak neye' fïl ldf.a woyilao@

tal uf.au woyila' uu biair fj,du ä,aial+ma myr .eyeõfõ 2008 whs'mS't,a' tflaÈhs' Bg miqj ,xldjg weú,a, ta myr fgksia fndaf,ka f.dvdla mqyqKqùï l<d' tjlg ysgmq iydh mqyqKqlre pkaÈl y;=reisxy;a tlal ta mqyqKqùï lr, miqj uu tx.,ka;hg .sys,a,d 2009 úiaihs úiai j¾,aâ lma tfla§ ´iag%ේ,shdfõ fIaka fjdÜikag yfha myrla .yk f;la uf.a mqyqKqlrefjd;a oekf.k ysáfha keye uu t;rï fyd|g ta myr .ykjd lsh,' ta myr;a tlal fyd|g l%Svd lrmq ksidu tu f,dal l=i,dk ;r.dj,sfha§ ;r.dj,sfha ùrhd iïudkh;a ysñ jqKd'

• ta ldf, Tfí fndfyda foag úreoaO jQ iuyre Th ä,aial+ma myr f.k wd woyig úreoaO jqfKa keoao@

uf.a kñka ta úÈfha l%slÜ myrla ye¢kaùu .ek iuyrekag f,dl= m%Yakhla jqKd' tl tl wh talg fjk;a kï odkak W;aidy l<d' f.dvdla wh lSj fïl fudf<a ke;s l%Svlfhla .yk myrla lsh,d' wfma rfÜ wh;a tfyu lshk wh w;r ysáhd'

• ljqo ä,aial+ma lshk ku oeïfu@

uu ta myr .eyeõjdu whs'iS'iS' tflka m‚jqvhla úia;r úpdrlhkag tj, ;snqKd talg kula tjkak lsh,' miqj 2009 f,dal l=i,dk ;r.dj,sfha ùrhd fj,d iïudkh .kak .shdu l%slÜ úpdrl kid¾ yqfiaka uf.ka weyeõjd —wms Tfí myrg kï 4la tj, ;sfhkjd fudloao odkak leue;s˜ lsh,' ta w;f¾ ;snqK ä,aial+ma lshk kug uu leue;shs lsõjdu ta fj,dfõu tal Yío kÕd kid¾ yqfiaka m%pdrh l<d'

Wmqgd .ekSu uõìu mqj;amf;ka

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY