BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ප්‍රෙග්නන්ට් කරීනාට මොඩ්ලින් ෂෝ එකේදී ඒක අමතක වුණ හැටි - ජයාරූප

ujla ùu ;u jD;a;Shg lsisÿ whqrlska ndOdjla fkdjk nj ;yjqre lrñka lÍkd lmQ¾ miq.shod oejeka; ú,dis;d oelaulg iyNd.S jqKd'

ore .en;a iu. fõÈldj u; weúo .sh lÍkd fj; ldf.a;a wjOdkh fhduq jqKd'


Lakme Fashion Week Winter$Festive 2016 ys wjika uyd rd;%sfha§ weh fuf,i jvd;a lemS fmfkk ksremsldj njg m;aùug iu;a jqKd'

óg m%Odk;u fya;=j weh fnd,sjqvfha ks;r mqj;a ujk w;s olaI rx.k Ys,amskshla ùuhs'

weh fï ms<sn|j woyia olajñka mjid ;snqfKa fuh wehgo fjkiau wdldrfha w;aoelSula jQ njhs'« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.