BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

දිස්ත්‍රික්ක 14කදී 7 වැනිදා සුනාමි පෙරහුරුවක්

wka;¾cd;sl iqkdñ fmryqrejla ,nk 07 jkod meje;aùug lghq;= iQodkï lr we;s nj wdmod l<ukdlrK uOHia:dkh mjihs'

furg Èia;%slal 14l fuu fmryqrej l%shd;aul lsÍug kshñ; nj tu uOHia:dkfha ksfhdacH wOHlaI m%§ma fldämams,s uy;d mejiSh'

iqkdñ wjia:djl§ ck;dj Bg iqodkï jk wdldrh iïnkaOfhka fuu fmryqrefõ§ wjOdkh‍ fhduq flfrk w;r 2004 foieïn¾ we;s jQ iqkdñfhka miq fujeks fmryqre lsysmhlau ixúOdkh lr ;snq‚'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.