Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

j¾;udkfha jir ishhla fyda Bg jeä .Kkla Ôj;a jk wh isàkï ta w;f<diails' wE; w;S;fha kï tjka jQ wh .ek úfYaI;ajhla ke;' ta oji Ôj;ajQfjda fndfyda fofkla tu jhia iSudj wdikakfha fyda blaujd Ôj;a jQ ksid fjkagh'

jir ishhla Ôj;aù‍fï Nd.H ,;a ujla bl=;a 12od ish ore uqkqmqrka" óuqkqmqrka we;=¿ ore oeßhka tlish wgfofkl=f.a ^108& wdYs¾jdofhka ish Pkau Èkh ieuÍh'

ish oEia wNshi mrïmrdfõ ish¨‍ fokd iuÕska i;=g fnod .ekSfï Nd.Hjka;sh jQfha udrú, lgqfkaßh - wvmamrj;a; mÈxÑ j¾Kl=,iQßh we,sia m%kdkaÿ ud;djhs'

isõjeks mrïmrdfjka ore oeßhkaf.a wdorh fifkyi ,nd .ekSug jdikdjka;shla jQ we,sia m%kdkaÿ ud;dj 1916 iema;eïn¾ 12 jeks Èk fuf,djg ìysúh' wehf.a ieñhd jQfha cq,shia m%kdkaÿ uy;dh' újdyfhka msßñ orejka ;sfofkla yd .eyekq orejka isõ fofkla isá;s' j¾;udkfha jeäuy,a Èh‚hf.a jhi wjqreÿ 80ls' fuu mrïmrdfõ nd,hdf.a jhi wjqreÿ 02hs' ore uqyqKqmqrka úiska ixúOdkh l< ishjeks Wmka Èk ieureu w;sW;al¾Ij;a wkaoñka bl=;a 12 Èk ieuÍh' wehf.a Wmka Èkh fjkqfjka úfYaIfhka ilid ;snQ flala lmd ore uqkqmqrka iuÕ i;=g fnod .;a w;r weh fjkqfjka úfYaI wd.ñl jev igykla o ixúOdkh lr ;snq‚' ix.s; kdo rgdfjka W;aijh j¾Kj;a flß‚' meñ‚ isá {d;Ska ish¨‍fokd wehg ;E.s fnda. msßkuñka wdYs¾jdo l<y' wehf.a ye÷kqïm; o iqrlaIs;j ;ndf.k ;sfí' ,shdmÈxÑ lsÍfï flduidßia à'tï' î' talkdhl uy;df.a w;aikska hq;a fuu ye÷kqïm; ksl=;a lr we;af;a 1972 j¾Ifha fmnrjdß 23 Èkh' tys wxlh jQfha 16760082V hkqfjks'

w;S;fha úúO rgd ujñka meÿre úùfï olaI;djhla ;snQ nj;a wdydr iïnkaOj úfYaI;ajhla olajkafka ke;s nj;a ¥ orefjda i|yka lr;s' úfYaIfhka l=vd ¥ orejkag oeä we,aula wdorhla olajk weh .uka ìuka hd yels Èkj, ¥ orejkaf.a iemÿla ne,Sug ksfjiaj,g hk úg l=vd orejkag ;E.s /f.k hdug weh wu;l fkdl< nj;a i|yka fõ' úfkdaoldó Ôú;hla .; l< weh Ñ;%mg ne,Su yd .S;j,g ijka §u flfrys wjOdkhla fhduq lr ;sfí'

oeßhka fofofkl=f.a /ljrKh u; Èú f.jk we,sia m%kdkaÿ ud;dj ;u fndfyda l,la Ôj;a fõ hehs ¥ orejka we;=¿ mrïmrd y;rl idudÔl idudðldjkaf.a me;=uhs'

ysgmq wud;H kd;a;Kaäh wdik Y%S,xld ksoyia mlaI ixúOdhl ohdY%s; ;sfiard uy;do fuu wjia:djg tlaj isáfhah'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY