Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

ukakdru" ;srefla§Yajrka iuQy ñkSj< wdikakfha mj;sk <s| yd wjg m%foaYfha mÍlaId lsÍfuka ñksia wiaÓ fldgia folla fmf¾od ^1od& yuqjQ nj ukakdru fmd,sish mejeiSh'

ukakdru ufyia;%d;a wêlrKfha f.dkq l< fm;aiula wkqj ukakdru ufyia;%d;a ta'Ô' wef,laiardcd uy;df.a wëlaIKh hgf;a ;srefla§Yajrka iuQy ñkSj< wdikakfha <s| yd <s| wjg m%foaYh mÍlaId lsÍu isÿ flß‚'


ukakdru m%cd ixúOdkh úiska ukakdru ;srefla§Yajrka iuQy ñkSj< wdikakfha mj;sk <s| we;=f<ao ñksia wiaÓ fldgia meje;sh yels neúka wod< <s| yd wjg m%foaYh mÍlaId l< hq;= njg ukakdru ufyia;%d;a wêlrKfha kvqjla f.dkq lrkq ,eîh'

wod< kvqj úNd.hg .ksñka ukakdru ufyia;%d;ajrhd ksfhda. lrkq ,enqfõ tu <s| mÍlaId lsÍu isÿ l< hq;= njhs'

wêlrK ksfhda. hgf;a ukakdru fmd,sish wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j" mqrdúoHd ks,OdÍka" rcfha ri
mÍlaIl ld¾hd, ks,OdÍka" wêlrK ffjoH ks,OdÍka we;=¿ lKavdhula bÈßfha fmf¾od ^1od& ;srefla§Yajrka iuQy ñkS j< wdikakfha <s| mÍlaId lsÍu wdrïN lrkq ,eîh'

ukakdru ;srefla§Yajrka olajd c, k< jHdmD;shl fiajh l< fiajlhka msßilg 2013 foieïn¾ udifha§ m<uqjrg ;srefla§Yajrka m%foaYfha§ ñksia wiaÓ fldgia yuqú‚'

ñksia wiaÓ fldgia yuqùu iïnkaOfhka ukakdru fmd,sish oekqj;a fldg ukakdru ufyia;%d;a wêlrKfhka ,nd.;a ksfhda. hgf;a isÿ l< mÍlaId lsÍfï§ ñksia isrere 88lg wh;a wiaÓ fldgia iuQy ñkS jf<ka fidhd.kq ,eîh'

ukakdru ufyia;%d;a wêlrK ksfhda. hgf;a tjlg wkqrdOmqr frday,a fcHIaG wêlrK ffjoH ks,Odß f,i lghq;= l< Okxch ffjoHr;ak uy;d úiska iuQy ñkS jf<ka wiaÓ fldgia f.dv .ekSfï mÍlaIK lghq;= isÿ lrkq ,eîh'

iuQy ñkS jf<ka f.dv.;a ñksia wiaÓ fldgia wkqrdOmqr frdayf,a ;ekam;a fldg w;s w;r ;uka oekg ud;f,a frdayf,a fiajh lrk neúka wiaÓ fldgia iïnkaOfhka mÍlaIK kej;S we;s neõo ffjoHr;ak uy;d i|yka flf<ah'

wod< wiaÓ fldgia úfoia mÍlaIKhlg fhduq l< hq;= njg miq.sh 2015 foieïn¾ udifha§ ukakdru wêlrKh ksfhda. lrkq ,eîh'

ukakdru iuQy ñkSj< wdikakfha <s| mÍlaId lsÍu fojeks Èkg Bfha ^2od& WoEik ukakdru ufyia;%d;a ta'Ô' wef,laiardcd uy;df.a wëlaIKh hgf;a isÿ flß‚'

jjqkshdj - udOj l=,iQßh
uõìuIf You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY