Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

Tia‌fÜ%,shdj iu. ;r. mylska iukaú; tla‌Èk l%slÜ‌ ;r.dj,sh i|yd f;dard.kakd Y%S ,xld ixhq;s f;jrla‌ kï lsÍug isÿj we;s nj jd¾;d fõ'

we;uqkaf.a ys;j;alï Wv kï lrk ,o l%Svlhka bj;a lsÍug úúO md¾Yaj j,ska t,a, jQ fpdaokd fya;=fjka fuu kï lsÍu wjia‌:d lsysmhl§ isÿlsÍug isÿjQ nj jeäÿrg;a jd¾;d fõ'

ik;a chiqßhf.a iNdm;s;ajfhka hq;a l%slÜ‌ f;aÍï lñgqj tla‌Èk ;r.dj,sfha m<uq ;r.h wdrïN ùug Èk ;=kla‌ ;sìh§ lKa‌vdhu kï lsÍu m%udo lsÍu úfYaI;ajhls'

tla‌Èk ;r.dj,sh l%Svd lrk l%Svlhka ljqrekao hkak Bfha ijia‌jk;=re lsisfjla‌ fkdoek isá w;r wk;=rej ik;a chiqßh iy l%slÜ‌ kdhl wekacf,da ue;sõia‌ tla‌j 16 fokl=f.ka hq;a Y%S ,xld ixhq;sh Bfha ikaOHdfõ kï l< nj jeä ÿrg;a jd¾;d fõ' ta wkQj wod< lKa‌vdhug l%Svd weue;sjrhdf.a wkque;shg ijia‌jk;=re;a hjd fkdue;s nj i|yka fõ'

;s,lr;ak ä,aIdka iy ñ,skao isßj¾Ok h<s;a Y%S ,xld ixÑ;hg le|jd we;s w;r tu ia‌:dk fol f;dard .ekSu i|ydo úfYaI l;sldjla‌ f.dvke.S we;ehs jd¾;d fõ' ;sir fmf¾rd iy ä,arejka fmf¾rdgo tla‌Èk ixÑ;fha ia‌:dkhla‌ ysñj ;sfí'

jhi wjqreÿ 19 ka my< fhdjqka lKa‌vdhfï ms;slrejl= jk 18 yeúßÈ l%Svl wúYal m%kdkaÿjo cd;sl lKa‌vdhug m<uq jrg we;=<;a lsÍu ms<sn|jo idlÉPdjla‌ mj;ajd ;snqK;a Tyqf.a we;=<;aùu iïnkaOfhka wjika ;SrKhla‌ Bfha ijia‌ jk;=re;a jd¾;d fkdjq‚'

wúYal m%kdkaÿ tx.,ka;h iu. meje;s fhdjqka tla‌Èk ;r.dj,sfha wjika ;r. fofla§ Y;l folla‌ ^117 iy 138& ,nd .ksñka úYsIag ola‍I;d ola‌jd ;sfí'

wúYal m%kdkaÿ fudrgqj Yd'finia‌;shka úÿy, ksfhdackh lrñka fhdjqka lKa‌vdhu yryd cd;sl lKa‌vdhug meñŒug iu;a úh'

phskuka mkaÿ hjkakl= jk ,la‍Idka i|leka iy rd.u l%Svd iudch ksfhdackh lrk l%Svlhl= jk wñ, wfmdkaiqo lKa‌vdhug kï lr we;s nj jeäÿrg;a jd¾;d fõ'

kïlr we;ehs i|yka tla‌Èk ixhq;sh

wekacf,da ue;sõia‌" ;s,lr;ak ä,aIdka" OkqIal .=K;s,l" ÈfkaIa pkaÈud,a" l=i,a fmf¾rd" l=i,a fukaäia‌" Okxch o is,ajd" ñ,skao isßj¾Ok" iSl=f.a m%ikak" iqrx. ,la‌ud,a" kqjka m%§ma" ;sir fmf¾rd" ä,arejka fmf¾rd" ,la‍Idka i|leka' wúYal m%kdkaÿ iy wñ, wfmdkaiq

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY