Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

yïnkaf;dg Èia;%sla fi!LH fiajd wOHlaI ld¾hd,h u.ska l%shd;aul flfrk zfl;g iqjhz fi!LH idhk u.ska fï jkúg fya;=j ksYaÑ; jYfhka y÷kdfkd.;a ^iS'fla'ã'hQ& jl=.vq frda.ska 09fofkla yd fya;=j y÷kd.;a ^iS'fla'ã& frda.ska56 fofkla yuq ù we;s nj ;x.,a, uQ,sl frdayf,a wOHlaI ffjoH pu,a ixÔj uy;d m%ldY lrhs'

fuu úfYaI f.dú idhk u.ska jrlg f.dú mjq,a 500;a 1000;a w;r m%udKhla ffokslj mßlaIdjg ,la flfrk w;r tys§ yÿkd.;a yd yÿkd fkd.;a jl=.vq frda.S ;;a;ajhka Èhjeähd frda.S ;;a;ajhka" wêl fldf,iagfrda,a ;;a;ajhka" uqL ms<sld we;=¿ oka;d wdndOhka /ila ioyd ffjoH mÍlaIK lKavdhï j, wjOdkh fhduq flf¾'

rcrg m%foaYfha me;srhñka mj;sk y÷kdfkd.;a jl=.vq frda.ska yïnkaf;dg m%foaYfhka o fuf,i jd¾;dùu ksid jl=.vq frda.ska y÷kd .eksfï ffjoH idhk yïnkaf;dg Èia;%slalfha iEu fi!LH ffjoH ks<Odß fldÜGdihlu Èia;%sla fi!LH fiajd wOHlaI ld¾hd,fha fufyhùfuka isÿ lsÍu wdrïN jqfha miq.sh cqks ui 30 jeksod w.=kqfld,me,eiai m%foaYfhks' 

fuu frda.ska y÷kd.eksu i|yd ;siaiuydrduh" ¨‍Kq.ïfjfyr" yïnkaf;dg" iQßhjej" wïn,kaf;dg" wÕ=‍Kfld,me,eiai" fn,sw;a;" ;x.,a," ´flafj," j,iauq,a, hk fldÜGdij, meje;s idhk j,ska mqoa.,hska 18244 fofkla mÍlaIdjg ,lalr ;sfí'

fï iïnkaOj woyia oelajQ ffjoH pu,a ixÔj uy;d m%ldY lf<a fï jkúg y÷kdfkd.;a jl=.vq frda.ska ish¿fokd yïnkaf;dg uy frday,g idhk i|yd fhduqlr m%;sldr ,nd§u isÿlrk njhs'

oekg jd¾;d ù we;s yÿkd.;a frda.ska 09fokdu f.dúhka jk w;r Tjqka ish,a, msßñ wh ùuo úfYaIhla ù ;sfí'

;siaiuydrduh" ;Ku,aú, yd ;siaimqr hk m%foaYj,ska frda.ska 02lao iQßhjej" uyje,slvwdr" w,sT¿wdr" iqrúre.u hk m%foaYj,ska frda.ska 04fofkla o wïn,kaf;dg" fmd,sh¾j;a; yd ¨‍Ku" m,af,afrdg hk m%foaYj,ska frda.Ska 03lao jYfhka frda.ska jd¾;d ù ;sfí'

fï i|yd meje;afjk idhk i|yd mqreI md¾Yjfha meñŒfï wvqjla mj;sk fyhska bÈßfha È ;u fldÜGdifha mj;ajk jl=.vq frda.ska mÍlaId lsÍfï idhk i|yd mqreI md¾Yjhg o meñfKk fuka ffjoH pu,a ixðj uy;d ish¨‍ f.dú uy;=kaf.ka b,a,d isà'

PdhdrEm my;ska'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY