Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

.d,af,a m‍%lg jHdmdßlfhla jQ ye,Uf.a fma‍%uisß miq.sh 12jkod rd;‍%S wïn,kaf.dv udksïuq,a, m‍%foaYfha Tyqf.a ksji bÈßmsg§ kd÷kk ;=jlal=lrejka msßila úiska t,a, lrk ,o fjä m‍%ydrhlska >d;khg ,la jqKd'

wïn,kaf.dv iqukodi u;aiH fjf<|ie,"njdks mmvï" iqukodi *qÙ isá we;=¿ jHdmdr /il ysñlrejl= jQ Tyq fï jif¾§ kd÷kk ;=jlal=lrejkaf.a b,lalh njg m;ajQ wïn,kaf.dv y;ajekakd f,i fmd,sia fmdf;a igyka jkjd'


fjä je§fuka ñhf.dia we;s ye,Uf.a fma‍%uisß ms<sn|j oeka l;dnyg ,lalr we;af;a Tyq C%slÜ mßmd,lfhla ksidhs'

Tyq Y‍%S ,xld ‘ta’ lKavdhu o ksfhdackh lr ;sfnkjd'

cq,s bl=;a 26 jeksod .d,a, Èia;‍%sla C%slÜ ix.ufha iNdm;s ;k;=rg Tyq m;ajQ w;r Tjqka ks,jrKh mj;ajd we;af;a .d,a, C%Svdx.Kfha m‍%Odk fodrgqj jid oud ;snQ ksid C%Svdx.Kfha msg; isghs'

Y‍%S ,xld C%slÜ wdh;kh fuh ms<sfkd.kakd ksid h<s;a .d,a, Èia;‍%sla C%slÜ ks,jrKh meje;aùug ;srKhl l< w;r Bg tfrysj ye,Uf.a fma‍%uisß wêlrKfha kvq mjrd ;snqKd'

C%slÜ ;K;Srej háka j<,d oeóug ;e;a lrk wïn,kaf.dv fï mßirh wdrïN jkafka kEoEhka tlsfkld urd .ekSfuks'

ye,Uf.a fma‍%uisßf.a jHdmdßl mjqf,a y;r fokl= 2007 jif¾ isg wjia:d .Kkl § kd÷kk ;=jlal=lrejkaf.a f.dÿre njg m;a j we;s w;r 2007 jif¾ fjä m‍%ydrhlska fudyqf.a fidhqrl= jk ye,Uf.a Oïñl urd oud ;sfnkjd'

miq.sh od >d;khjQ ye,Uf.a fma‍%uisßf.a mshdf.a fidfydhqrl=f.a mq;l= jk ye,Uf.a hir;ak kue;s jHdmdßlhd wïn,kaf.dv O¾udfYdal úoHd,h bÈßmsg wr,sh wjkay, bÈßmsg§ fjä ;nd >d;khg ,la jQfha 2011 jif¾§hs'

hir;ak kue;s whf.au fidfydhqrl= jk ir;a kue;s jHdmdßlhd miq.sh udifha n<msáh" ySkáh ud¾.fha meáj;a; m‍%foaYfha § h;=remeÈhlska .uka lrñka isáh§ >d;khg ,laj ;sfnkjd'

fï ish,a,ka tf,i >d;khg ,lafjoa§ b;sß ù we;af;a Tjqkaf.a ore mrmqr mu‚'

fï w;r m<uq fm< l%Svd lrk olaI l%slÜ l%Svlhka fofofkla o jkjd'

fï >d;k /,a, fu;ekska fkdkej;=k fyd;a Tjqkag l=ulafõo hkak wo wïn,kaf.dv ñksiqka k.k m%Yakhhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY