Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

myf<dia yeúßÈ ;ukaf.au kef.‚h ryis.;j iÕjd ;nd fjk;a mqoa.,hl= l;d lrk fia mshdg ÿrl:k weu;=ula ,nd foñka mshdf.ka remsh,a ,laI y;l lmamula b,a,d isá 17 yeúßÈ ;reK mqf;l= ielmsg m%Yak lsÍu i|yd bl=;a isl=rdod ^05od& w;awvx.+jg .;a nj .ïmy uQ,ia:dk fmd,sish lshhs'

.ïmy fmd,sia jifï flfy,anoaor m%foaYfha ore ;sfofkl= isák mjqf,a uj úfoaY.;j we;ehso mshd orejka iu. ksjfia l,a .; lr w;ehso fmd,sia mÍlaIKfha§ wkdjrKh ù we;'

l,l isg fuu mq;%hd ix.S; lKavdhula wdrïN lsÍug wjYH nj mjiñka mshdf.ka remsh,a ,laI y;la ,nd fok f,i b,a,d lror lr we;ehso tu uqo, mshd fkd§u ksid ;rul wukdmfhka miqù we;s njo fy<sù ;sfí'

miq.sh isl=rdod ^5& myf<dia yeúßÈ Èh‚h wi, fjf<|i,lg hk nj mjid msgj f.dia we;s w;r weh wdmiq ksji lrd fkdmeñŒu ksid mshd kEoEhska yd wi,ajdiSka yd tlaj Èh‚h fiùfï ksr;j isg we;' fï fiú,a,g tlajQ mq;do kefÛ‚hf.a w;=reokaùu .ek lKiai,af,ka miqjQ nj fmkS f.dia we;' l, fidhd ne,Sïj,ska m%;sm,hla fkdjQ ksid mshd úlaIsma;j isg we;'

fï w;r Èh‚h uqodyßkakg remsh,a ,laI y;la b,a,d ÿrl:k weu;=ula ,eîfuka miq mshd Èh‚hf.a w;=reokaùu ms<sn|j .ïmy fmd,sishg meñ‚,a,la lr we;' wk;=rej .ïmy uq,ia:dk m%Odk fmd,sia mÍlaIl NøÔ o' tia' ld,sx. uy;df.a Wmfoia yd fufyhùu hgf;a wmrdO úu¾Yk wxYh yd <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha ks,OdÍka fhdojd mÍlaIK wdrïN lr we;'

;uka meyer.;a msßi ksjil r|jdf.k isg ;%sfrdao ßhlska f.kú;a oeuQ nj lshd tÈk rd;%S kjhg muK w;=reokaj isá ;re‚h ksjig Èjú;a we;' fï nj fmd,sishg ie, lsÍfuka miqj fmd,siaks ,OdÍka ;re‚hf.ka l< m%Yak lsÍfï§ ;uka ñ;=ßhlf.a ksjfia isg meñ‚ nj;a whshdf.a ie,eiaug wkqj fuu rx.kfha fhÿkq nj;a mjid we;'

ix.S; lKavdhula wdrïN lsÍu i|yd remsh,a ,laI y;la ,nd fok f,i wjia:d lsysmhl§ mshdf.ka b,a,d isáho th fkdÿka ksid kefÛ‚h fhdojd fuu ie,iqu lrkakg weh leue;s lr.;a nj mq;%hd fmd,sishg mjid we;'

ta wkqj kefÛ‚h wef.a ñ;=ßhlf.a ksjfia k;r lrjd lmamï uqo,la b,a,d mshdg weu;=ula ,nd ÿka nj;a mq;d fy<s lr ;sfí'

ielldr mq;%hd .ïmy ufyia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍug lghq;= lrk nj fmd,sish i|yka lf<ah'

niakdysr m<d; ^W;=r& Ndr ksfhdacH fmd,siam;s lms, chfialr yd .ïmy fldÜGdi Ndr fcHIaG fmd,sia wêldß uqÈ; mqiaie,a, uy;ajrekaf.a Wmfoia u; m%foaYh Ndr iyldr fmd,sia wêldÍ ^1& Y%S ,d,a fmf¾rd iy uQ,ia:dk m%Odk fmd,sia mÍlaIl NøÔ o tiax ld,sx. hk uy;jrekaf.a wëlaIKfhka <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha ia:dkdêm;s fmd,sia mÍlaIsld m%§md ks,ka;s iy wmrdO úu¾Yk wxYfha Wm fmd,sia mÍlaIl ksfrdaIa È,arela yd ierhka ir;a ^9265& hk ks,OdÍyq mÍlaIK meje;ajQy'
óß.u jd¾;dlre

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY