BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

icdkd fl,a, ù hqf¾ks nvqj ùu'

icdkd hqf¾ks ;rï iudcYS,s fkdue;" ta ksid hqf¾ks nvqjls" icdkd mdvqfõ isákd fl,af,ls''

icdkdf.a fldKavh È.h" mdg lr fyda f,ah¾ lr fkdue;" tu ksid icdkd fyd| isxy, jeo.;a fl,af,ls'''

icdkd È.g w£" hqf¾ks fldgg w£ tneúka hqf¾ks nvqjls''

hqf¾ks lgldrh oÕldr fl,af,ls tu ksid hqf¾ks ;j ÿrg;a nvqjls''

wfma ckiudcfha W;a;u mq¾Ihska n,kafka È.g w¢k fl,a,ka foi mu‚" tneúka fldgg w¢k fl,a,ka ,Õska hk úg;a wyl n,d.kS''

f*ianqla ;=<o Tjqka oeä f,i m%nqoaO jkafka È.g w¢k fl,a,ka wúysxil nj Tmamq lsÍug;a hqf¾ks,d jeks fl,a,ka nvq nj TmamqlsÍug;ah'' tfia lsÍfuka Tjqka ;=< ke;s m%nqoaO;ajhla fmkajñka ;j ÿrg;a icdkd ,d wúysxil jk w;r hqf¾ks,d nvq fõ'''

Th f,dðla .y.ksõ ''''

-Okxch rKlj


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.