Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

Wmhd.;a wdldrh fy<slsÍug fkdyels ;j;a remsh,a fldaá oyil muK foafmd<la rdcika;l lsÍu i|yd bÈßfha§ wêlrK ksfhda. ,nd.ekSug uQ,H wmrdO fldÜGdih lghq;= lrf.k hhs'

uQ,H wmrdO fldÜGdih yuqfõ mÍlaIKhg Ndckh fjñka mj;sk meñ‚,s ;=kaishhlg jeä m%udKhlska meñ‚,s ishhl muK jQ fldaá .Kka j;alï bmehqfõ flfiao hkak wkdjrKh lsÍug tu fpdaokd ,nd we;s foafmd< ysñlrejka wfmdfydi;a ù ;sfí'

foaYmd,k{hka" wud;HdxY f,alïjre" wdh;k m%OdkSka" ixia:d" wêldÍ" jHjia:dms; uKav,j, iNdm;sjre" wOHlaIl uKav, iy ;j;a rdcH ks,OdÍka úYd, msßila iy Tjqka úiska wksis f,i bmehQ j;alï Tjqkaf.a {d;Ska fj; ,shd we;s w;r tu mqoa.,hkao fufia foafmd< ,enqK wdldrh fy<slsÍug wfmdfydi;a ù we;'

hï mqoa.,hl= i;= foafmd<la bmehQ wdldrh fy<s lsÍug hï mqoa.,hl= wfmdfydi;a jqjfyd;a uqo,a úY=oaêlrK mk; hgf;a tu foafmd< rch i;= fjhs' bmehQ mqoa.,hdg tfrysj tu mk; hgf;a kS;s uÕska lghq;= flf¾'

ta wkqj by; i|yka wdldrhg bmehQ wdldrh ysñldÍ;ajh yßyeá fy<slsÍug fkdyels foafmd< rch i;= lsÍu i|yd ta ms<sn|j uQ,H wmrdO fldÜGdih wêlrKhg jd¾;d lsÍug wjYH lghq;= fï jk úg;a ilia lr wjika lr ;sfí'

fï w;r fuu meñ‚,sj,g iïnkaO mqoa.,hka úYd, msßila úfoaY nexl=j, fydr ryfia ;ekam;a lr we;s nexl= .sKqï rdYshl f;dr;=re uQ,H wmrdO fldÜGdih úfoaY lghq;= wud;HdxYh yryd wkdjrKh lrf.k ;sfí'

we;eï mqoa.,hka ‍fldaá ish .Kka tfia ;ekam;a lr ;sfí' fïjd ms<sn| bÈßfha§ Tjqka le|jd m%Yak lsÍug;a tajd ms<sn|j wêlrKhg lreKq jd¾;d lsÍug;a uQ,H wmrdO fldÜGdih lghq;= lrf.k hhs'

fï w;r ysgmq wud;H neis,a rdcmlaI uy;dg wh;a .ïmy m%foaYfha ksjila" jákd bvï lsysmhla iy ud;r m%foaYfha bvï lsysmhla we;=¿ fldaá myf<djl muK jQ foafmd<la rdcika;l lsÍu i|yd wod< ,sms f.dkq wêlrKh fj; uQ,H wm‍rdO fldÜGdih uÕska bÈßm;a lr we;s njo uQ,H wmrdO fldÜGdih mjihs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY