Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

remsh,a ,la‍I 35laj meje;s cdk noaO ie;alu rch úiska mekjQ nÿ fya;=fjka ,la‍I 42la blaujd hEu ksid wu;rj tlajQ rems,a ,la‍I 10lg jeä uqo, fidhd .ekSug fkdyelsj ;u Èh‚hf.a ie;alu fjkqfjka ye~­Q­ l÷<ska miqjk ujqmsh hqj<la ms<sn| mqj;la ñyska;f,a fj,a,dr.u m%foaYfhka jd¾;d fõ'

Wmf;a isg ;e,iSñhd frda.fhka fmf<k wjqreÿ ;=kla jhie;s ñyska;f,a fj,a,dr.u mÈxÑ wrekaÈ kfjdaoHd fiakdr;ak oeßhg ie;alula lsÍu i|yd wehf.a ujqmshka uyck;djf.a wdOdr wfmala‍Id l< w;r mqj;am;a uÕska fuu mqj; m< jQ miq Bg hym;a m%;spdr ,eî uqo,a mß;Hd.o ,eî ;snq‚'

ta wkqj jeÜ noao mekùug fmr kshu lrk ,o uqo,a f.jd ie;alu isÿlr .ekSu i|yd úuiSug fm!oa.,sl frday,la fj; bl=;aod .sh úg tys§ wehg mjid we;af;a nÿ uqo,a jeäùu fya;=fjka ie;alu i|yd fmr kshu flreK uqo,g jvd ;j;a remsh,a ,la‍I 10l muK uqo,la wu;rj tla jk njls' È<s÷ ujl jk weh yevq l÷<ska kej; ;u ksfji lrd meñ‚ nj;a oeßhf.a ie;alug jeÜ noao yriaùu ore fifkyi msreK is;lg ord .ekSug wmyiq nj;a tod isg h<s;a uqo,a iïudofï fh§ug is;d .;a nj;a weh mejeiqjdh' ;uka uqyqK ÿka wjdikdjka; isoaêhg fujeksu orejka isák ujqmshka /ila uqyqK§ isák njo weh mejeiqjdh'

;u jeäuy,a ifydaorhdf.ka ,nd .kakd cdk wrekaÈg noaO lsÍug remsh,a ,la‍I 35l uqo,la jeh jk njg fm!oa.,sl frday,l úfYaI{ ffjoHjreka óg jirlg muK by;§ ;yjqre lr ;snq‚' tu ie;alfuka wk;=rej udi ;=kl muK ld,hla frdayf,a fkajdislj m%;sldr ,eîug o isÿ jk nj ffjoHjreka m%ldY l< nj oeßhf.a uj jk bkaÈld iukau,S kdkdhlaldr uy;añh mejeiqjdh'

oeßhf.a mshd jk fÊ' uyskao fiakdr;ak uy;d hqo yuqodfõ idudkH fin<l= f,i fiajh lrk w;r ;u mjq,g fjk;a wdodhï ud¾.hla fkdue;s fyhska udisl fõ;kfhka fuu lghq;= i|yd uqo,a fjka lr .ekSug fkdyels nj mjihs'

orejka ;sfokl=f.ka iukaú; mjqf,a <dnd, Èh‚h jk wrekaÈ iqjm;a lr .ekSug wdOdrhla l< yels whl= fjf;d;a ,xld nexl=fõ 76593526 ork .sKqug wdOdr ,nd fok f,i;a 0783911207" -0783911206 ÿrl;k wxl wu;d f;dr;=re ,nd.; yels nj;a weh m%ldY l<dh'


kdÉpdÿj - j'uq' Èidkdhl
uõìu

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY