Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

ud<fò m%foaYfha ldka;djlg fjä ;shmq l;dj jd¾;d jqfka miq.sh 27 jeksod rd;%sfha'

ud<fò msÜgq., biqremqr m%foaYfha fouy,a ksjil ;ukaf.a orefjda ;=kafokd;a tlal Ôj;ajqkq ldka;djla ;uhs fï úÈyg fjä m%ydrhlg ,lajqfKa'

weh ;,x.u frdayf,ka fld<U cd;sl frday,g udrelr,d tõjg miafia ;du;a m%;sldr ,nkjd'

khkd m%kdkaÿ kue;s 43 yeúßÈ fï ldka;djf.a nvg iy w;lg fjä jeÈ,d ;sfhkjd'

fï ldka;dj ;u ieñhd jk yuqodfõ ¨‍;skka l¾k,ajrhdf.ka fjkafj,hs Ôj;a jqfka'

talg fya;=fj,d ;sfhkafka fokakd w;r ks;ru we;sjk wdrjq,a'

;%ia:jd§ hqoaO ldf,a ks;r l%shdkaú; fiajfha ysgmq flfkla ksid" hqO yuqod ¨‍;skka l¾k,ajrhd b;d ld¾hnyq, Ôú;hla .; lsßu talg fya;=jla'

fï fjä ;eîfï isoaêh iïnkaOfhka mÍlaIK mj;ajmq w;=re.sßh fmd,Sish fjä jeÿkq ldka;dj jk khkdf.a ieñhdf.ka meh 5lg wdikak ld,hla m%Yak l<d'

b;d ishqï f,i isÿl< fï mÍlaIKfhaÈ yeufohlau wkdjrKh lr.kak fmd,Sishg mq¿jka jqKd'

fï hqO yuqod ¨‍;skka l¾k,ajrhd fk¿ï fmdl=K r.yf,a fojk wKfok ks,Odßjrhd jYfhka lghq;= lrk flfkla'

isoaêh jqkq myq.sh fikiqrdod ;ukaf.a ìßog fuhd fjä ;shkak weú;a ;snqfka ;ukaf.u ks, r:fhka'

ta .uk msg;a fjkak l<ska ks, r:fha wxl ;yvq;a fjkia lr,d'

ßhÿre;a tlal ud,fò f.org óg¾ 200la ú;r tydhska jdyfka k;r lrmq iellre ;dmafmka mek,d f.j;a;g we;=¿ fj,d'

Bg miafia ìßo ksod.kakd ldurfha lKakdä fïih <. /lf.k bo,d thd fjä m%ydr ;=kla t,a, lr,d'

fjä ;shkak msiaf;da,h f.k,a,d ;sfhkafka thd uyf.oßka'

fjä ;síng miafi ta ioyd Ndú;d lrmq msiaf;da,h Èhjkakdjg úisl<d lsh,;a fuhd fmd,Sishg mdfmdÉpdrKh lr,d'

ta wkqj wo fmd,Sish cmka ñ;%;a;j md,u .dj Èhjkakd Tfha f,dl= fidaÈis fufyhqula l%shd;aul l<d'

ál fõ,djla mÍlaId l<dg miafia md,u hg j;=f¾ ;sì,d ta msiaf;daf,a fydhd.kak fmd,Sishg yelsjqKd'

ta msiaf;daf,a Ôj WKav 14la ;snqKd'

mjq,a wdrjq,a ksid fjkafj,d Ôj;ajqkq iellreg tfrysj thdf.a ìßo ,nd.;a;= wêlrK ksfhda.hla ;uhs fï fjä ;eîug wdikak fya;=j fj,d ;sfhkafka'

ksjig meñŒu ;ykï lrñka ìßo myq.sh ojil fï wêlrK ksfhda.h ,ndf.k ;snqKd'

fldfydujqk;a yeufoau oeka fy<sfj,d bjrhs'

47 jeks úfha miqjk hqO yuqod ¨‍;skka l¾k,ajrhd fyg lvqfj, wêlrKhg bÈßm;a lrkjd lsh,hs fmd,Sish lshkafka'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY