Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

ol=Kq wm%sldkq ixpdrfha kdhl;ajh oeÍfuka miq ;uka kdhl;ajfhka bj;a lsÍu ms<sn| ÿlla oekqKq nj;a" ;ud kdhl;ajh oerE ld,iSudfõ§ lKavdhfï l%Svlhkaf.ka fukau mqyqKqlrejkaf.ka iydhla fkd,enqKq nj;a Y%S ,xld lKavdhfï ysgmq kdhl fukau ysgmq tlaÈk l%Svl ;s,lr;ak ä,aIdka mejiSh'

oUq,af,a meje;s f;jeks tlaÈk ;r.fhka miq udOHfõ§ka fhduql< m%Yakj,g ms<s;=re foñka Tyq fï nj mejiSh'


˜‍ÿlla oekqKd ^kdhl;ajfhka bj;a lsÍu .ek&' ux ta ixpdrfha ^ol=Kq wm%sld ixpdrh& iEfyk fyd¢ka l%Svd l<d' uu ta wjqreoafo f.dvla foaj,a bf.k .;a;d' ol=Kq wm%sldfõ fgiaÜ ;r.hla ch.%yKh lr,d ;sfhkafk uf.a kdhl;ajfhka' tlaÈk ;r.dj,sfha jeiai ksid tla ;r.hla ,l=Kq mylska merÿKd' ke;akï ta ;r.dj,sh 3-2 la f,i Èkkak ;snqKd'

ta yeu fohlau me;a;lg od,d uu Tiag%ේ,shdjg .shd' ,l=Kq 500la .yqjd' ;r.dj,sfha ùrhd jqKd' ug m%Yakhla kE ljqo kdhlhd" ljqo udj whska lf<a lsh,d' uu yeufj,dfju l%Svd lf<a rgg' iEfykak ÿlla oekqKd' kdhlfhla ysáfh kE kdhl;ajh lrkak' Tlafldu whska jqKd' tx.,ka;fha§ weÕs,a, levqKg miafi ysgmq kdhlhkag lSjd kdhl;ajh lrkak lsh,d" nE lsjqjd'

Bgmiafi uu ik;ag yß lKavïìg yß lsjqjg miafi ;uhs kdhl;ajh lrkak l%Svlfhla bÈßm;a jqfKa' tÉpr m%Yak ;shdf.khs uu wdfõ' ta m%Yak oeka lsh,d jevla kE' Wvn,ka fl< .eyqfjd;a wfma uqyqKguhs jefgkafka' wfma l%Svlhkaj wms wdrlaId lr.; hq;=hs' hg.sh foaj,a hg .shdfõ' kjlfhda ta foaj,a okakjd'

ta wjqreoao mqrdjg uu f.kdmq l%Svlhka ;uhs ;r. ch.%yKh lrjkafka' fï l%Svd lrmq ;r.fha ^oUq,a, ;r.h& uu kdhl;ajh §mq wh' talg ug f,dl= m%Yakhla jqKd wehs kjlhkag fï ;rï wjia:dj fokafka lsh,d' kuq;a wo kjlhka ;uhs ch.%yKh lrjkafka' úfYaIfhka pkaÈud,a u;la lrkak ´k' uu ixf;daIhs kdhlfhla f,i uu lrmq foaj,a .ek'

l%Svlhkaf.ka muKla fkdfjhs" iuyr mqyqKqlrjkaf.kq;a ug iydhla ^ol=Kq wm%sld ;r.dj,sfha§& ,enqfKa kE'ta wjqreoao we;=<; mqyqKqlrejka mia fofkl= fyda yh fofkl= ysáhd' .sh foaj,a .shmqjdfõ' ta yeufohlau f.or wh;a tlal l;d lr,d uu ;shdf.k ysáhd' ljqre iydh ÿkak;a ke;;a" ;snqKq iïm;aj,ska Wmßu m%fhdack .kak yeÿjd'

uu kdhl;ajh ormq wjqreoao mqrdjgu wekacf,da ue;sõiaf.a flKavfha wdndOhla ;snqKd' wjqreoao mqrdjgu ue;sõiag mkaÿ hjkak neßjqKd' tal uf.a wjdikdj fjkak we;s' fudlo uu whska fj,d i;shlska wms Tiag%ේ,shdjg .shd' ta i;sfha§ wekacf,da ue;sõia mkaÿ hjkak mgka.;a;d' tal ufya,f.a jdikdj fjkak we;s' Th m%Yak;a tlal ;uhs uu wjqreoaou l%Svd lf<a'˜‍ hehs ä,aIdka jeäÿrg;a mejeiSh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY