Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

ñhf.dia‌ isák uf.a ìß| Wfoa ñÿ, w;=.dñka isáhd' Wfoa 6'45 g muK j,a w,sfhl= wfma f.or me;a;g tkjd uu oela‌ld' ta fj,dfõ uu w,shg lsõjd —wmsg lror fkdlr hkak˜ lsh,d' ta tla‌lu w,shd uf.a msgqmi t<jkak jqKd'

uu ÿjk .uka ìß|g lsõjd f.g ÿjkak f.g ÿjkak lsh,d' tfia lshñka uu fjk me;a;lg Èõjd hEhs miq.sh 11 Èk Woeik iQßhjej ó.yc÷f¾§ j,a w,sfhl= myr§fuka urKhg m;ajQ tla‌ore ujf.a urKh ms<sn|j meje;s yÈis urK mÍla‍IKfha§ idla‍Is ÿka wehf.a ieñhd jk úl%uwdrÉÑ lxldkïf.a lu,a ksYdka; ^42& hk wh tfia mejeiSh'

iQßhjej ó.yc÷r fojeks mshjr mÈxÑ isxwdrÉÑf.a pkaøks ^42& hk wh tfia urKhg m;aù ;snqK w;r urKh ms<sn|j yÈis urK mÍla‍IKh iQßhjej yÈis urK mÍla‍Il úfþodi úodk.u uy;d bÈßmsg§ meje;ajqKq w;r tys§ jeäÿrg;a idla‍Is ÿka idla‌lslre fufiao lSh'

ñhf.dia‌ isák pkaøks óg udi mylg muK fmr§ isg ud iu. wUq ieñhka yeáhg Ôj;a fjkjd' wehf.a mqreIhd jir tlyudrlg l,sfhka weh w;yer .sh ksid weh ud;a iuÕ tlg Ôj;a ùug meñ‚hd' uf.a kS;Hdkql+, ìß| ud w;yer f.dia‌ wjqreÿ yhla‌ muK fjkjd' uu /lshdj f,i jvq jev lrkjd'

ñhf.dia‌ isák ìß| ñÿ, w;=.dñka ysáhd' Wfoa 6'45 g muK j,a w,sfhl= wfma ksji foig tkjd uu oela‌ld' ta fj,dfõ uu w,shdg lsõjd —wmsg lror fkdlr hkak˜ lsh,d' ta tla‌lu w,shd uf.a msgqmi t<jkak mgka .;a;d' uu ÿjk .uka ìß|g lsõjd f.g ÿjkak f.g ÿjkak lsh,d' tfia lshñka uu fjk me;a;lg Èõjd'

uu w,a,mq f.or uyskaof.a f.org ÿjf.dia‌ ta f.or wh iuÕ f.g je§ fodr jid .;a;d' úkdä 10 lska muK tys isg w,shd hkak we;ehs is;d t<shg nei uu wfma f.org Èõjd'

tfia weú;a n,k úg uf.a wjqreÿ 10 la‌ jhie;s Èh‚h we| hg .=,sù bkakjd oela‌ld' uf.a orejka fï ìß|g lshkafka kekaod lsh,hs' uu wehf.ka weyqjd kekaod flda lsh,d' túg weh lsõjd uu okafka kE fldydg .shdo lsh,d' ta wkqj uu ìß|g l;d lrñka wjg fidaÈis lr n,k úg w,a,mq f.or uyskaof.a ksjfia jeisls<sh <Õ weh jeà bkakjd oela‌ld' weh <Õg f.dia‌ n,k úg w,shd wehg myr§ we;s nj oela‌ld' weh tu ia‌:dkfha§ ñhf.dia‌ we;s nj ug jegyqKd'

iQßhjej frdayf,a m%Odk ffjoH ks,OdÍ pkaøodi ùrisxy uy;df.a mYapd;a urK mÍla‍IK jd¾;dj iy bÈßm;ajQ idla‍Is ie,ls,a,g .;a yÈis urK mÍla‍Iljrhd fuh j,a w,sfhl=f.a m%ydrhlska ysig iy fud<hg isÿjQ nrm;< ;=jd, fya;=fjka jQ yÈis urKhla‌ njg ;SrKh lf<ah'

ñh.sh ldka;djf.a mq;d jk lelsß ´nv.uf.a È,sma kqjka hk who idla‍Is ÿka w;r iQßhjej fmd,sisfha fldia‌;dm,a mS' wfíisxy ^6789& uy;d idla‍Is fufyh úh''

rkak - ohd kdkdhla‌ldr
Èjhsk

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY