Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

kSfrda.S o;a fom<la ysñlr .ekSug Èkm;d o;a ueÈh hq;= nj Tn iefjdu okakd lreKla' o;a ue§fï b;sydih l%sia;= mQ¾j 3000 muK olajd Èj hkakls' l%s(mQ( 3000 § muK" Bðma;=jreka bm,lska .;a fndr o;a nqreiq Tjqkaf.a o;a msßisÿ lsÍug ks¾udKh lrf.k we;s w;r .%Slhka" frdaudkqjka" wrdì cd;slhka yd bkaÈhdkqjka hk wfkl=;a ixialD;Ska miqld,Skj Tjqkaf.a o;a bmf,ka msßisÿ lrf.k we;'

,xldfõ o w;S;fha fndfyda fokd fndaUq fldagqfjka" wÕ=‍re lene,af,ka o;a msßisÿ lr.ekSug mqreÿj isá w;r miqld,Skj uqL fi!LH hym;aj mj;ajd .ekSfï wruq‚ka fndfyda fokd oka;df,am Ndú;d lsÍug yqreúh'

Èkm;d o;a ue§ug fhdod .kakd o;a fnfyf;aj, wvx.= jkafka fudkjd oehs fidhd ne,Sug Un flÈkl fyda l,amkd lf<a o@

gQ;a fmaiaÜ hkqfjka ye¢kafjk o;a ue§ug .kakd o;a fnfy;a idudkHfhka ksmojkafka uQ,sl jYfhka W,af,aL ^Abrasives& hkqfjka y÷kajk iSreï l=vq yd l=Kq bj;a lsÍfï øjHh fhdod.ekSfuks' fuhg w;sf¾lj úfYaI ri .=K f.k fok fjk;a øjHh o by; lS foj¾.hg tla flf¾'

o;a fnfy;aj, 50] lau wvx.=jkafka W,af,aL ø‍jHh hs' ta i|yd fidähï nhsldnfkaÜ ^fílska fidavd&" le,aishï ldnfkaÜ ^yqKq& we¨‍ñkshï yhsfv%dlaihsâ" yhsfv%dlais wemghsÜ iy yhsv%fgâ is,sld jeks W,af,aL ø‍jH fhdod .efka' fï w;ßka yhsfv%dlaiswemghsÜ kï j¾.h o;aj, msg; we;s tkeu,h fiau ;o ø‍jHhls'

o;aj, we;s tkeu,fha l=yr we;s ùu je,elaùug *af,drhsâ wvx.= o;a fnfy;aj,g yelsh' Bg w;sf¾lj we;eï o;a fnfy;a j¾.j, wvx.= lr we;s nelaàßhd ydrl ø‍jHj,g o;aj, ue,shï ne¢ug fya;=jk nelaàßhd j¾. úkdYl< yelsh' fl,j, we;s le,aishï fmdiafmaÜ ksid úfYaIfhka o;aj, nefok tartar-plaque kñka idudkHfhka yeÈkafjk w÷re meye >K mg, bj;a lsÍu ms‚i o;a fnfy;aj,g fidaähï fmd,sfmdiafmaÜ kue;s ridhk ø‍jH tl;= lrkq ,efí' o;a iqÿ lsÍu i|yd fhdod.kakd fmfrdlaihsâ o o;a fnfy;aj,g tla lrk ;j;a ridhk ø‍jHhls' j.lsj hq;= o;afnfy;a ksIamdok iud.ï ;uka ksmojk o;a fnfy;aj, wvx.=jkafka l=uk j¾. j, ridhk ø‍jHoehs o;a fnfy;a wiqrKfha i|yka lsÍu isß;ls'

tfia wvx.= øjH we;=,;a oka;df,am fmÜáfha oelafjk wdldrh my; PdhdrEmh oelafõ'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY