Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

mdi,aj, fiajh lrk wkOHhk fiaúldjkaf.ka ishhg 10la muK úÿy,am;sjreka yd fldÜGdi wOHdmk wOHlaIjreka w;ska ,sx.sl wvkaf;aÜgïj,g ,la jk nj wOHdmk wkOHhk fiajl ix.uh mjihs'

wkOHhk ld¾huKav, fiajl ix.ufha m‍%Odk f,alï wð;a fla' ;s,lr;ak uy;d i|yka lrkafka mdi,a ld,h miajre 1'30 g wjika jqj o wkOHhk ld¾huKav,h miajre 3'45 olajd mdi, ;=< r|jd .kakd nj;a fuu ld,h ;=< fuu fiaúldjka ,sx.sl n,mEïj,g iy ,sx.sl w;jrj,g ,la ùfï m‍%jK;djla we;s nj;ah' tfukau we;eï mdi,aj, wkOHhk ld¾huKav, fiaúldjkaj ksjdvq ld,h ;=< § o fiajhg le|jk neúka tu ld, iSudj ;=< § o fuu fiaúldjka wkdrlaIs; nj ;s,lr;ak uy;d mjihs' fï fya;=fjka fuu fiaúldjkaf.a fiajd ld,h iïnkaOfhka pC% f,aLhla jyd ksl=;a lrk f,i ckdêm;sjrhdf.ka b,a,d isák nj o ;s,lr;ak uy;d urodk iudc yd iduhsl flakaøfha miq.sh od mej;s udOH yuqjl § m‍%ldY lf<ah'

we;eï úÿy,am;sjreka wkOHhk ld¾h uKav,fha fiaúldjkag fldg idhj,a w¢kakehs ksfhda. lrk njg jd¾;d ù we;ehs o ta uy;d mjihs'

Èjhsk mqrd msysá mdi,aj, wkOHhk fiaúldjka 15"000la muK isák nj;a fï n,mEï ms<sn|j meñ‚,s lsÍug we;eï fiaúldjka lghq;= lr we;s kuqÿ miqj jegqma j¾Ol lmamdÿ lsÍu" ÿr m<d;aj,g udre lsÍï isÿlr m<s.ekSuj,g ,la lrk nj o m‍%Odk f,alïjrhd i|yka lf<ah'

,sx.sl n,mEï iy ,sx.sl w;jr ms<sn| meñ‚,s /ila ol=Kq m<d;" W;=re ueo" jhU fukau W!j hk m<d;aj,ska ,eî we;s nj o jhU m<df;ka iy je,sTh" fudkrd.," nÿ,a, hk m‍%foaYj, fuu ;;a;ajh jeä jYfhka oelsh yels nj o ta uy;d m‍%ldY lf<ah'

flfia kuq;a fï iïnkaOfhka wm wOHdmk wu;HdxYfha f,alïjrhdf.ka úuiqj kuq;a tu fudfydf;a ta iïnkaOfhka m‍%ldYhla ,nd §ug fkdyels nj Tyq oekaùh'

wod< udOH yuqfõ § wð;a fla' ;s,lr;ak uy;d fy<sorõ lr we;s lreKq iïnkaOfhka wm wOHdmk wud;HdxYfha udOH f,alï l,am .=Kr;ak uy;df.ka l< úuiSul § Tyq mejiqfõ tjeks meñ‚,s wOHdmk wud;HdxYhg fyda m<d;a wOHdmk wud;HdxYhg fyda m<d;a wOHdmk f,alïg ,enqKfyd;a úu¾Ykh lsÍfï n,h wOHdmk wud;HdxYh i;= jk njhs' udOH yuqfõ § mjid we;s ,sx.sl wvkaf;aÜgï iïnkaOfhka kS;sh C%shd;aul lrk fiiq wdh;kj,g o meñ‚,s l< yels nj lS udOH f,alïjrhd meñ‚,slrejkaf.a fm!oa.,sl;ajh wdrlaIdj iïnkaOfhka wOHdmk wud;HdxYhg j.lSula we;s nj o fmkajd ÿkafkah'

udOH yuqjl § fujeks lreKq fy<sorõ lsÍu iïnkaOfhka ;ukag lsj yelafla wod< meñ‚,s ,sÅ;j fyda jdÑlj úêu;aj wOHdmk wud;HdxYhg ,nd ÿkfyd;a bÈß úu¾Yk lghq;= isÿ lsÍug wOHdmk wud;HdxYhg yelshdjla we;s njhs'

flfia jqj o udOH yjqfõ § lS wdldrfha ysxidjka isÿ jkafka kï ta ms<sn|j fkdmudj wod< kS;suh mshjr .ekSug wOHdmk wud;HdxYh oekqj;a lrk f,i o udOH f,alïjrhd jeäÿrg;a b,a,d isáfhah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY