Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

fmd,sish oeka jev lrkafka uyck wjYH;dj wkqj ú;rhs' wrhdf.a fuhdf.a fï me;af;ka msámiai tk n,mEï fmd,sishg oeka keye' hymd,kh Yla;su;a lsÍu fmd,siam;sjrhdf.a hq;=lula iy j.lSula nj fmd,siam;s mQð;a chiqkaor uy;d mjihs'

uyd mßudKfhka ¥IKj, fhÿKq isysfklskaj;a fkdis;+ we;eï mqoa.,hka rfÜ mj;akd kS;shg wkqj bÈß Èkj,§ wêlrKh fj; bÈßm;a flfrkq we;s njo fmd,siam;sjrhd mejeiSh'

fmd,siam;sjrhd tfia mejeiqfõ fyf;u uQ,sl wOHdmkh ,enQ bínd.uqj" uQl,kahdh ;lai,d uyd úoHd,fha§ miq.sh 15od miajrefõ ixúOdkh lr ;snQ ms<s.ekSfï W;aijhla wu;ñks'


tys§ jeäÿrg;a woyia oelajQ fmd,siam;s mQð;a chiqkaor uy;d

zw;s.re ckdêm;s;=udg" w.ue;s;=udg" rchg iy fï rfÜ uyck;djg wksjd¾hfhkau ;j ál ojila hkfldg f;afrhs' fmd,sish ;snqKdg jvd Yla;su;a fjkjduhs' wmrdO je<elafjhs' úifËhs' ¥IK u¾okh fjhs' wdrlaIdj ;yjqre fjhs' wlghq;=lïj,g jeg nefËhs' ¥Is; wh ;jÿrg;a we;=<g hhs' uyd mßudKfhka lrmq wh" ySfklskaj;a ys;mq ke;s iuyr wh rfÜ mj;akd kS;shg wkqj mÍlaIKj,ska miqj wêlrKhg bÈßm;a fjhs' ta ljqreka fyda fõjd fjk;a kHdh m;% kï fkdfõ' iqÿ jEka" l¿ jEka" r;= jEka fkfjhs'z

zfï iudch;a tlal wms hdhq;af;a bÈßhla n,df.k' wo wmsg tfyu bÈßhla n,df.k hkak mq¿jka ;;a;ajhla ;sfhkjd' NSIKhla keye' ;%ia;jdohla keye' n,mEï keye' weÕs,s .eiSï keye' foaYmd,k w;fld¿ fjkak ljqre;a wjYH keye' fndfydu meyeÈ,sj ckdêm;s;=uka u;aøjH m%Yakfha§ jf.au wfkla m%Yakj,§;a rdcH kdhlhd úÈhg ;ukaf.a m%ldYh iuia; ck;dj fj; m%ldY lr,d bjrhs lsisu n,mEulg ,lafjkak fokafka ke;s njg'

fuh b;du meyeÈ,sj wfma w.ue;s;=ud kej; kej; lsh,d ;sfhkjd' lsisflkl=g weÕs,s .eiSï lrkak fokafka keye lsh,d' wfma rfÜ jdikdjlg jf.a we;sfjÉp fï m%n, foaYmd,k mlaI fofla iïnkaëlrKh fyj;a wms ljqre;a y÷kajk hymd,kh Yla;su;a lsÍu fmd,siam;sjrhdf.a hq;=lula' j.lSula'z

zfmd,sish wo jev lrkafka uyck wjYH;dj wkqj ú;rhs' wyj,df.a" wrhdf.a" fuhdf.a háme;af;ka" msámiai tk n,mEï" kHdh m;% fldfy;au keye' wrfyka fufyka wdfjd;a lsis fohla fjkafka keye' ;kslru uyck wjYH;dj ú;rhs' fmd,sisfha fcHIaG ks,OdÍka ;SrK .kafka rdcH wjYH;dj wkqj ú;rhs' Wiiaùï" ia:dk udreùï ish,a, tf,ihs' ta ksid wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd wjqreÿ tlish mkyla .;fjk Y%S ,xld fmd,sish Yla;su;a lrkak' uf.a jdikdjg jf.a ug ysf;kjd uu ta wjqreoafoa fmd,siam;s' ug wdvïnrhs' WoaOÉP fkdfõ' ksy;udks wdvïnrhla ;sfhkafkaz hehs mejeiSh'

kdr;ak" l=reKE., iyldr fmd,sia wêldßjreka jk iurfldaka nKavd" pß; chiqkaor hk uy;ajre we;=¿ fmd,sia ks,OdÍyq msßilao iyNd.s ù isáhy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY