Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

Y%S ,xldfõ úYd,;u jHdmD;shla f,i yïnkaf;dg ud.ïmqr jrdh wdY%s; l¾udka; 150l jHdmD;sh ,nk jif¾ § wdrïN lrk nj úfYaI jHdmD;s wud;H ir;a wuqKq.u uy;d m%ldY lrhs'

ta uy;d fï nj i|yka lf<a Bfha ^29& Ök ;kdm;sjrhd we;=¿ lKavdhula yïnkaf;dg ud.ïmqr uyskao rdcmlaI cd;Hhka;r jrdh yd u;a;, cd;Hka;r .=jkaf;dgqm, ksÍlaIKh lsßfuka miq udOH fj; woyia olajñks'


jeäÿrg;a woyia oela jQ wud;Hjrhd" ˜‍wo wms yïnkaf;dgg wdfõ yïnkaf;dg ixj¾Ok jHdmD;sh blauka lrkak' fuh ,xldfõ úYd,;u jHdmD;sh njg tk jif¾ m;a lrkjd' fudlo wjYH yqÕla foaj,a fufya ;sfhkjd' mdrj,a" .=jka f;dgqm,la" keõ f;dgqm,la" fyd| f,dl= fydag,hla" fydo ld¾hd,hla ;sfhkjd' fï ish,a, tl;= lr, blaukgu yïnkaf;dg ixj¾Ok jHdmD;sh wdrïN lrkjd' wlalr 1500 l Ökfhkau l¾udka; 150 la fuys ilia lrkak lghq;= lrkjd'fï fya;=fjka yïnkaf;dg muKla fkfjhs nÿ,a," ud;r" jeks m%foaYj, /lshd m%Yakh úi£ug o lghq;= lrkjd' fï i|yd wfma rch u.ska blaukgu úÿ,sh" c,h we;=¿ há;, myiq lï ,nd Èug mshjr .kakjd' bka miqj yïnkaf;dg úYauh ckl ixj¾Okhla isÿ fjkjd' ckdêm;s;=ud lDIsld¾ñl jHdmD;shla wdrïN l<d jf.a fuh l¾udka; lafIa;%fha ÈhqKqjla we;s fjkjd' Bg miq ixpdrl fiajjd o fu.ska ÈhqKq fjkjd'˜‍ hs lshd isáfhah'

fï w;r jrdh iy .=jkaf;dgqm, Ökhg úlsŒug hk njg kef.k fpdaokd iïnkaOfhka udOHfõ§ka m%Yak lsÍfï§ ta i|yd ms<s;=re ÿka cd;Hhka;r fj<| yd jd‚c lghq;= wud;H u,sla iurúl%u uy;d lshdisáfha ta l;dj iïmq¾K wi;Hla njhs'

thg ms<s;=re ÿka u,sla iurúl%u uy;d" ˜‍fof.d,af,du tl;=fj,d ;uhs ixj¾Okh lrf.k hkafkaz wdKavqjg;a fldgia ;sfhkjd' oekgu;a Ök wdfhdaclfhda iqodkïj bkakjd wms;a tlal iïnkaOfj,d fï ixj¾Okh mgka .kak' Ökhg úl=kkjhs lsh,d fndre l;d lsh lsh bo,d rg nxfldf,d;a lrkak fkdfjhs wfma woyi' fï jHdmdr ú.ygu mgka .kak wjYHhs' wmsg Khf.j,d l¾udka; Yd,d yokafka ke;sj ysáfhd;a ;j;a rg nxfldf,d;a fjkjd' wms ú.ygu ckjdß udfia fjkfldg wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd jrd‍fh;a jev mgka .kak' ta jf.au l¾udka; Yd,d odkak l,dmhl=;a wlalr 15000la oekgu;a ta wh b,a,kjd' wms oeka ta ioyd bvï fydhdf.k hkjd' Tlaf;daïn¾ udfia fjkfldgj;a jev mgka .kak mq¿jka lsh,d wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd'˜‍ hs mejiSh'

yïnkaf;dg - rdyq,a iuka; fyÜáwdrÉÑ

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY