Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

iqmsß ;re wUf¾ mEhQ wkqmud .=Kfialr zmdrï mïfmdaZ" zl÷< ;uhsZ jeks .S; Tiafia ‍risl yoj;a Èkd .kakg iu;a jQ .dhsldjla'' b;ska ál lf,lska wkQmudf.a f;dr;=rla ke;s ksid wms ys;=jd weh wfma ms<si|rg tl;= lr.kak'

wkQmud wehs fï ksy~ @

uu fldfydu;a ksy~j jev lrk flfkla'

fudkjo ksy~j lrmq jev lghq;=@

zuf.a ySfka ì¢ fkdhdùz lshk uf.a w¨‍;a ñhqisla ùäfhda tl t<soelajqjd' Bg wu;rj mYapd;a Wmdê wOHhk lghq;= j, fhÿKd'


.S; t<s olajkak wehs fu;rï w,i @

w,i lula fkfuhs' wms fï .; lrkafka laI‚l ks¾udK ìys fjk j¾;udkhl' kuq;a l,d" fi!kao¾hd;aul ks¾udKhla lshkafka hï lsis ixhuhlska md¾Yajhka lsysmhla tl;= fj,d lrk ks¾udKhlghs' Bg ksoyi" ld,h" ñ, uqo,a hk ish,a,lau wjYH fjkjd' ta ish,a,u .<md .ekSug hï ld,hla .; fjkjd'

hï ld,hla lsõfõ@

udi ;=k y;rla'' uu ks¾udK Tiafia ñ, uqo,a fyda m%isoaêh n,dfmdfrd;a;= fjk flfkla fkfuhs' uf.a n,dfmdfrd;a;=j rislhdg riúka|khla ,nd §uhs'

m%ix. fõÈldfõ Tn olskak ,efnkafka keye@

m%ix. j,g we;af;kau uf.a leue;a;la keye' ug f;afrk úÈyg j¾;udkfha m%ix. fõÈldj miqìï fj,d ;sfhkafka mqÿudldr l,lsfrk iajNdjhla'

wkQmudg widOdrKhlaj;a jqKdo@

widOdrKh jqfKa ug fkfuhs' ta widOdrKh fjñka mj;skafka uq¿ Y%S ,dxflah risl risldjkaguhs' wkd.; mrmqrg ix.S;h lsh,d fohla ri ú¢kak wjia:djla jf.au riúkaolhka" úpdrlhka ìys fõúo lsh,;a m%Yakhla'''

Bg fya;=j Tng lshkak mq¿jkao@

wo ks¾udK ìys fjkafka y;= msfmkjd jf.a'' b;ska ks¾udKhl .=Kd;aul nj ms<sn| m%Yakhla ;sfnkjd' .S;hla §¾> ld,Skj riú¢kak mq¿jka úh hq;=hs'

Tfí .S;j, Ⱦ> ld,Sk riúkaokhla ;sfnkjdo@

ug ,efnk risl m%;spdr u; uf.a ks¾udKj, .=Kd;aul njla ;sfnk nj i;=áka lshkak mq¿jka'

ta lshkafka wkQmudf.a .S; ckm%shhs@

.S; ckm%sh lr .ekSfï wruqKla ug keye' kuq;a ksrdhdifhkau ckm%sh fjkjd' fm<la udOH uf.a ys; ßfok úÈyg lghq;= l<;a ug ta .ek lsisu lk.dgqjla ke;af;a uu lsis ojil ckm%sh;ajh miq mi yUd fkdhk ksid'

iqmsß ;re udjf;a ìys jQ ;re w;r wo /£ bkafka fndfydu iSñ; msßila@

Tõ' ye¨‍Kq wh;a bkakjd' kuq;a bkak wh;a ;ju Yla;su;a ia:djrhl bkakjdh lsh,d lshkak wudrehs' ye¨‍Kq whg jqfKa widOdrKhla" w;rux ùula" bÈßhg wdmq whg ckm%sh;ajh ,enqkg ia:djr ùula fyda meyeÈ,s m%;srEmhla olskak keye'

wkQmudf.a ia:djr;ajh .ek uu weiqfjd;a@

uf.a ysf;a f,dl= n,dfmdfrd;a;= ke;s jqKdg fï ál ld,h ;=<" uu hï lsis ia:djrhla f.dv kÕd f.k ;sfhk njg úYajdihs' yenehs ta .ek jeäh l;d lrkak leue;s keye'

w¨‍;a jevlg w; .ykak hkjd lsh,;a wdrxÑhs@

m%:u j;djg" kj l%ufõohlg ix.S;h ;=<ska w¨‍;a fohla lrkak ma,Eka lrkjd '

fudkjo wmafma ta w¨‍;a jefâ@

ta .ek oekau lshkak neye'

Tfí rislhkag bÕshlaj;a fokak wlue;so@

tfyu lrkak;a úÈyla keye fka'' ta bÕsh mjd wvqmdvqjla fj,d uf.a jefâg ydksodhl jqfKd;a''''

fldÉpr ld,hla n,ka bkak fjhso@

udihlg wvq ld,hla''

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY