Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

bkaÈhdj iuÕ we;s lsÍug kshñ; zwd¾Ól yd ;dla‍I‚l iyfhda.s;dz fyj;a bÜ‌ld .súiqu rgg .e,fmk .súiqula‌ f,i ks¾udKh lsÍug wka;¾cd;sl fjf<odu i|yd jQ wdh;kh msysgqùug ixj¾Ok Wmdh ud¾. yd cd;Hka;r fjf<| wud;HdxYh ;SrKh lr we;'

tu wdh;kh i|yd wdpd¾h iuka lef,a.u uy;df.a iNdm;s;ajfhka hq;=j cd;Hka;r fjf<odug iïnkaO wdh;k iy mqoa.,hkaf.ka hq;= ks,OdÍka tfldf<dia‌ fokl= o fuu wdh;khg m;alr we;'


óg wu;rj wka;¾ cd;sl fjf<| m%;sm;a;sh iy cd;Hka;r .súiqï iïnkaOj WmfoaYk ,nd.ekSu i|yd ,xld jd‚c uKa‌v,h" Y%S ,xld cd;sl jd‚c uKa‌v,h" Y%S ,xld wka;¾cd;sl jd‚c uKa‌v,h" cd;sl wmkhklrejkaf.a uKa‌v,h" ;reK ,dxlsl jHjidhlhskaf.a uKa‌v,h" Y%S ,xld cd;sl l¾udka; uKa‌v,h" taldnoaO jD;a;shfõ§kaf.a jHdmdrh iuÕ o by; ks,OdÍka §¾> f,i idlÉPd mj;ajkq we;'

fuu .súiqu ms<sn|j úIh m:h ilia‌ fldg bka§h md¾Yajh fj; fï jkúg;a Y%S ,xldj úiska bÈßm;a fldg ;sfí' ta wkqj tu úIh m:hka wrnhd úfYaIs; oekqu iys; mqoa.,hkaf.ka iukaú;j úfYaI wkqlñgq wgla‌ o msysgqjd ;sfí'

fï wkqj tu wkq lñgq jkafka" NdKa‌v fjf<odu ms<sn| lñgqj" fiajd fjf<odu ms<sn| lñgqj" wd¾Ól iy ;dla‍I‚l iyfhda.s;d lñgqj" ffk;sl lghq;= lñgqj" wdfhdack lñgqj" ikSmdrla‍Il iy Ydl ikSmdrla‍Idj ms<sn| m%ñ;Ska iy fjf<|du i|yd jk ;dla‍I‚l ndOl ms<sn| lñgqj" fjf<| m%;sl¾u ms<sn| lñgqj" f¾.= l%ufõo iy fjf<odu myiqlrKh ms<sn| lñgqjh'

fuu iuia‌; l%shdj,sh ms<sn|j md¾,sfïka;= uka;%Sjreka" foaYmd,k mla‍I oekqj;a flfrk w;r Tjqkaf.a woyia‌ ,nd.ekSug l%shdldÍ lñgqjla‌ o m;aflf¾'

óg wu;rj rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh o idlÉPd fldg Tjqkf.a woyia‌ o ,nd .efkkq we;'

ta wkqj wjidkfha§ bÜ‌ld .súiqu forg w;r wd¾Ól iyfhda.s;djh m%j¾Okh jk mßÈ rgg .e,fmk f,i ilid .ekSug wk,ia‌j iy buy;a lemùfuka hq;=j l%shd lrk nj ixj¾Ok Wmdhud¾. yd cd;Hka;r fjf<| wud;HdxYh mejiS h'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY