Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

ksfjfia mj;sk fodaI fya;=fjka lsisod ÈhqKqjg m;aùug fkdyels hehs mjiñka Ydka;sl¾uhla isÿlrk uqjdfjka ksfjig meñK" ;reK ldka;djlf.a remsh,a yeg oyila jákd rka ud,hla jxpd iy.; f,i /f.k .sh .,a.uqfõ wiQodú,a,shd kñka yÿkajk fydr lÜgähd w;awvx.=jg .ekSu ioyd wkqrdOmqr uQ,ia:dk fmd,Sisfha úúO meñ‚,s wxYh mÍlaIK isÿlrhs'


wkqrdOmqr fmd,sia jifï w¨‍;ajej Y%djia;smqr m%foaYfha mÈxÑ ldka;djla úiska lrk ,o meñ‚,a,lg wkqj fmf¾od ^3od& iellre w;awvx.=jg .ekSug fmd,Sish mÍlaIK wdrïN lf<ah' Èk lsysmhg by;§ wkqrdOmqr Y%djia;smqr w¨‍;ajej m%foaYhg meñK fjf<oi,la wdikakfha isá ldka;dj iu. l;d nia lr we;s iellre wehg yd ksfjig N+; fodaIhla ;sfnk nj mjid ta ioyd Ydka;sl¾uhla isÿlr th uq¿ukskau Nx. lr oeñh yyels nj mjid ;sfí' iellre wehf.a cx.u ÿrl;k wxlh b,a,df.k f.dia tÈk ijiu ksfjfia fodaIh ke;s lsÍug n,j;a uka;%hla iys; ;Um;la ieliQ nj okajd tajd /f.k miq Èkfha ksfjig meñfKk nj mjid ;sfí'

iellre ;Um;a /f.k ldka;djf.a ksfjig meñK tajd Èk ;=kla ;siafia mq¨‍iaik f,i;a mq¨‍iaid wjika jQ miq fi;a Ydka;sh lsÍug tk nj mjid ksfjiska kslau f.dia ;sfí' Èk ;=klg miqj iellre ksfjig meñK Ydka;sl¾uh iQodkï lr foaj ms<su ;ud tajd hd;sld lrñka iqr ;=kla ieliSu isÿlr tlajru rka ud,hla f.k tk f,i ldka;djg okajd ;sfí'

meñ‚,sldßh ika;lfha rka ud,hla fkdue;s ùu ksid weh wi,ajeis ldka;djla f., me,o isá remsh,a yeg oyila jákd rka ud,h /f.kú;a we;s w;r" weho Ydka;sl¾uh ne,SUg ksfjig meñK ;sfí' iellre úiska ldka;dj f.kd rkaud,h r;= froaol T;d th ly Èhrhl nyd kej; lshk;=re weia jidf.k isák f,i ldka;djkag okajd ;sfí'

iellre Tjqka weia jid .;a wjia:dfõ rkaud,h bka msg;g f.k fjk;a ud,hla Èhrhg oud weia újr lrk f,i okajd ;sfí' weia újr l< miqj j;af;a y;r fldkska mia /f.k tk f,i ldka;djka fofokdg okajd we;;a rka ud,fha ysñldßh mia f.k taug fkdf.dia ud,h ms<snoj wjOdkfhka isg ;sfí'

meñ‚,sldßh mia f.k wd miqj rka ud,h nyd ;snQ lyÈhrhg oud miajre 3'02g th msg;g .kakd f,i okajd ;sfí' meñ‚,sldßh ish¨‍ fodaI Nx. ù we;ehs is;ñka rkaud,h t;+ r;= fro lene,a, iji 3'02g msg;g f.k È.yer ne¨‍j;a tys fjk;a jHdc ud,hla ;sîu ksid weh jxpdjlg yiqjQ nj oekf.k wiQodú,a,shd iïnkaOfhka fmd,Sishg meñ‚,s lr ;sfí'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY