Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

lD;Su f,i yd widudkH f,i mdßfNda.sl NdKav ñ, by< hdu iïnkaOfhka jydu rch laI‚l l%shdud¾.hla .;a nj;a ta i|yd úfYaI lñgqjla m;a lsÍug fmf¾od ^05& ckdêm;sjrhdf.a iy w.ue;sjrhdf.a wjOdkh fhduq jQ nj;a md¾,sfïka;= m%;sixialrK yd ckudOH wud;H .hka; lreKd;s,l uy;d mjihs'

ckdêm;s" w.ue;s" uqo,a weu;s" l¾udka; yd jd‚c weu;s" ëjr weu;s hkd§ jYfhka wod< wud;Hjrekaf.ka iukaú;j fuu lñgqj m;a lrk nj rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=fõ Bfha ^06& mej;s wud;H uKav, ;SrK oekqï §fï udOH yuqfõ§ wud;Hjrhd i|yka lf<ah'

fï iïnkaOfhka úfYaI ;SrK lsysmhla Bfha w.ue;sjrhdf.a m%Odk;ajfhka /iajQ fuu lñgqfõ§ .;a w;r tu ;SrK bÈß Èk 4la ;=< l%shd;aul lsÍug kshñ; nj;a ñ, wvq l< w;HjYH NdKav 15la .eiÜ lr ;sfnk nj;a wud;Hjrhd fmkajd ÿkafkah'

jvd;a mdßfNda.sl ck;djg w;HjYH y÷kd.;a NdKav 10lg rcfha iykdOdr ,nd§u .eiÜ lsÍug fuu úfYaI lñgqj ;SrKh l< nj ta uy;d m%ldY lf<ah'

fï iïnkaOfhka ld¾h idOl n,ldhla mdßfNda.sl wêldßh hgf;a fmd,sia fldÜGdi uÜgñka m;a lsÍu isÿ jk nj;a tu lghq;= i|yd ;j;a ks,OdÍka 100la wkqhqla; lsÍu isÿ jk nj;a ta uy;d fmkajd ÿkafkah'

tfiau ck;dj oekqj;a lsÍu fjkqfjka ish¨‍ uyck ksfhdað;hska ueÈy;a jk f,i b,a,d isá wud;Hjrhd fï iïnkaOfhka wdrlaIl wxYj, iyh ,nd .ekSug yels nj o i|yka lf<ah'

i;shlg fojrla ñ, .Kka udOH uÕska m%isoaêhg m;a lsÍug wfmalaId lrk nj;a jeÜ iïnkaOfhka wksis ìhla we;s lr .ekSug wjYH ke;s nj;a wud;Hjrhd jeäÿrg;a mejiS h'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY