Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

fï ojiaj, f*ia nqla tl mqrd ckm%sh fj,d hk ùäfhdajla ;sfhkjd' talg f*ia nqla f,da,Ska úiskau kula od, ;sfhkjd “nexl= wlaldf.a ùäfhdaj“ lsh,d'fï ùäfhdaj b;d fõ.fhka yqjudre fjñka ;sfhkjd' fï úäfhdaj n,k ,xldfõ f.dvdla wh ta ku ;sfhk nexl=jla Èyd n,kafk;a kslx wuq;= úÈyg' 

ta nexl=jl jevlrk Staff tl Èyd n,kafk;a fjkia úÈyg'wehs fufyu fj,d ;sfhkafka ' f,dafla udkj iudch ks¾udKh fjkak;a l,ska" NdIdj ks¾udKh fjkak;a l,ska ìysjqk ,sx.sl;ajh wo wmsg udr ueðla tlla fjkafka fldfyduo@

nexl=jl jevlsÍu hkq flf,iqka keiQ /lshdjlao@Tjqkag wdYdjka ke;so@ fujeks foa isÿjkafka nexl= j, ú;ro@ ,xldfõ wks;a wdh;k ish,a, ;=, isákafka yeÛSï oekSï ke;s msßilao@ fï wd§ .egÆ .Kkdjla fï ms<sn|j u;=fjhs'fï ùäfhdajg ,efnk m%;spdr j,ska fmkS hkafka ,xldfõ jkpdÍ f.da;%sl iudchg ;ju;a SEX ueðla tlla ùuhs' ;ju;a SEX hkq rd;%shg muKla we| we;sß,a, ;=< ;ukaf.a kS;Hdkql+, iajdñ mqreIhd fyda Nd¾hdj iuÛ lrk idïm%odhsl isß;la muKla ùuhs'


wo ,dxlslhdf.a Ôjk rgdj ngysrlrKh ù we;s nj wm oksuq' we÷ï me,÷ï" lEu îu" iqj| ú,jqka .Dy NdKav iy mßyrKh lrk NdKav muKla fkdj hg we÷ï mjd f;dard.kafka ngysr rgj, ckm%sh fj<| kduhka j,ska' kuq;a ys;a j,ska ngysr fjkak ta lshkafka wksldf.a ,sx.sl ksoyig .re lrkak wms ;ju;a mqreÿ fj,d kE' fufya wh levis jeans we|,d Calvin Klein Victoria secret Underwear wekaog Bg háka ;sfhk ,dxlsl wuqvh .,jkak wu;l fj,d ' fuhd, ys;a we;=f<ka ;ju;a bkafka .,a hq.fha' wehs t<sfhka fudlla wekao;a Wkaf.a ys;a we;=f,a ;ju ,sx.slj;ajh .ek ;sfhkafka mÜg l=yl njla'

oeka fï nexl= wlaldf.a ùäfhdaj wrx n,,d talg .ryk oeyeñ ,dxlslhska lS fofkla ta ùäfhdaj krUd iajhx úkaokh lf<a oehs okafka ke;' Tjqka ta nj m%isoaêfha lSugo iQodkï ke;' fuu ùäfhdajg .ryk th Share lrñka wd;,a .kakd msßñkag tu ùäfhdafõ oelafjk wdldrfha wjia:djla ,enqfkd;a tu wjia:dj uÛyer hhs o@ tfia lrkafkao ke;' ta wkqj ne¨úg fuu ùäfhdaj Share lsÍu hkq ;ukag fkd,enqkq iemla fjkflla ,eîu iïnkaOfhka l=yl lu m%o¾Ykh lsÍula f,i oelaúh yelsh'

,sx.sl;ajh wmsg ueðla jQfha hehs lshd wka whg th ú£u i|yd we;s whs;shg ndOd lsÍug fyda th .erySug ,la lsÍug wmg whs;shla ke;'wka;¾cd,h mryrKh lrk ck;djf.ka nyq;rhla msßñka h' fï uyd ixialD;sl msßñ ixy;sh oeka lshkafka fï ldka;djg .,a .id urd oeñh hq;= hehs lshd o@tfia kï fhaiqia jykafia tla ;ekl foaYkd l< mßÈ “mjq fkdl< ;eke;af;la fjhs kï m<uq ., .eish hq;=h“' ;ukaf.a wjYH;d imqrd .ekSu jrola fldg f.k weh È.ska È.gu iudch bÈßfha wmydihg m;alsÍu iudch úiska .,a .eiSug iudkh'fuys fl<jr wehf.a urKh kï wo fuu ùäfhdaj Share wm ish,af,dau ñkS urejka njg m;ajkq we;'

wrúkao
ujqìu

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY