Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

Y%S ,xldj o we;=¿j f,dj mqrd wka;¾cd, mßYS,lhska fgdrkaÜ ;dlaI‚l l%ufõoh yryd úúO oE nd.; lr .ekSug Ndú; l< Kickass Torrents fjí wvúfhys ks¾ud;Djrhd Bfha Èk w;awvx.=jg .;a;d'

ta iu.u Kickass Torrentsys m%Odk fjí fvdfïka kduhjk www.kat.cr we;=¿ tu fjí wvúhg we;=¿ úh yels fvdfïka kdu lsysmhlau w;aysgqùug o n,OdÍka l%shd lr ;snqKd'


Kickass Torrents fjí wvúh j¾;udkfha f,dj úYd,;u fgdrkaÜ yqjudre fjí wvúh f,ig hs ie,flkafka'

uqo,a f.jd nd.; lr.; hq;= Ñ;%mg" .S; we,anu iy rEmjdyskS l;dud,d jeks oE fkdñf,a nd.; lr .ekSug yels ùu fya;=fjka wka;¾cd, mßYS,lhska w;r fgdrkaÜ ;dlaIKh fnfyúka ckm%sh jqj;a wod< ú;%mg wdÈh ks¾udKh flfrk iud.ïj,ska fuu l%shdj,shg ld,hla ;siafia t,a, jQfha oeä úfrdaOhla'

fgdrkaÜ yqjudre fjí wvú yryd nqoaêuh foam, kS;s b;d oreKq f,i W,a,x>Kh flfrk njg hs Tjqka y~ ke.=fõ'

wka;¾cd, ksoyi ms<sn| y~ k.k msßi tu iud.ïj,g tfrysj y~ k.k whqre o olakg ,enqKd'

Kickass Torrents ks¾ud;D wdgï jjq,ska o w;awvx.=jg f.k we;af;a nqoaêuh foam, kS;s W,a,x>kh lsÍu we;=¿ fpdaokd .Kkdjla hgf;a hs'

flfia fj;;a Kickass Torrents fjí fvdfïka kdu w;aysgqùfuka miq .;jQ meh 24 we;=<; tu fjí wvúfha msgm;a wvúhla msysgqùug IsoHunt fjí wvúh mshjr f.k ;sfnkjd'

IsoHunt fjí wvúh o fgdrkaÜ yqjudre lsÍug fhdod .efkk fjí wvúhlajk w;r www.kickasstorrents.website hk fjí ,smskh yryd Tjqka msysgqjd we;s Kickass Torrentsys msgm;a fjí wvúh fj; msúiSug mq¿jka'

Kickass Torrents ;=< meje;s o;a; f.dKq fndfyduhlg fï yryd msúish yels njghs fïjk úg ,efnk f;dr;=re i|yka lrkafka'

fuu msgm;a fjí wvúhg msúiqKq ie‚ka úfYaI m‚úvhla ;srfha o¾Ykhjk w;r tys mejfikafka Kickass Torrents ks¾ud;Djrhd fmda,ka;fha § w;awvx.=jg .;a nj;a fuu isÿùu f.da,Sh wka;¾cd, mßYS,l ksoyig t,a, jQ oeä m%ydrhla nj;a h'

tfukau fuu wjia:dfõ § me;a;lg ù isàu ;u ld¾hNdrh fkdjk njg m%ldY lrk IsoHunt fjí wvúh jeäÿrg;a mjikafka wka;¾cd, ksoyi fjkqfjka m%;sm%ydrhlg ;uka iQodkï nj hs'

f,dj mqrd úúO ;%ia;jd§ m%ydr Èh;a fjoa§" ñ,shk .Kkla ck;dj l=i.skafkka iy jix.;j,ska ñhhoa§" fgdrkaÜ yqjudrej ms<sn| fu;rï Wkkaÿ ù f,dal n,OdÍka l%shd lsÍu ms<sn|j Tjqka m%YaKfldg isákjd'

IsoHunt úiska ia:dms; lr we;s Kickass Torrents msgm;a fjí wvúhg msúis úg o¾Ykhjk m‚úvh iy tu fjí wvúh fmfkk whqre
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY