Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

jir .Kkla fï jefâ lrf.k .syska'';re‚h ksjdi yerf.dia' ;reKh .ek wdrxÑhla keye'

fï jk úg Y%S ,xldfõ iudc cd, yryd m%isoaO jQ m%Odku mqj; jkafka fm!oa.,sl nexl=jl fiajh lrk ;re‚hla iy tu nexl=fõ fcIag nexl= iyldrjrfhl= w;r mj;S ,sx.sl iïnkaOhla .ek mqj;hs' Bg wod< ùäfhda fï jk úg iudc cd, yryd" hQ áhqí " iy fjk;a fjí wvú ;=,

b;d blaukska m%isoaêhg m;alrk ,§'

fï jkúg wod< isoaêhg iïnkaO ;re‚hf.a iy tu ;reKhdf.a f*ianqla .sKqï wl%Shlr we;' óg iïnkaO i;H isoaêh fïjkúg wkdjrKh fjñka mj;S' Bg wkqj isÿj we;af;a " fuu ;re‚h iu. fudyq rdcldÍ fj,dfõ§ È.= ld,hla mgka ,sx.slj tl;=ù we;af;a fofokdf.au leue;a; u;h' tfy;a fudyq úiska lsysm jrlau ;re‚hg fkdoefkk fia ish,a, ùäfhda lr we;af;a Tyqf.a cx.u ÿrl:kfhks'


;u cx.u ÿrl;khafha ;snqKq ish¨‍ ùäfhda jßka jr uld oud we;s w;r" fuu ÿrl;kfha fodaIhla ksid th w¨‍;ajeähdjg fm!oa.,sl ia:dkhlg ndr § we;s w;r" tys§ ;u ÿrl;kfha uldoud we;s ish¨‍ foa wod< ld¾ñlhd uDÿldx.hla u.ska kej; ,ndf.k miqj tajd wka;¾cd,hg uqodyer we;s njh'

fï jkúg wod< ;re‚hg iy ;reKhdg iudchg uqyqK §ug fkdyelsù we;s w;r" Tjqkaf.a cx.u ÿrl:k mjd úikaÈfldg we;' úfYaIfhkau tu ;re‚h fïjkúg ;u ksjiska neyerj f.dia we;s nj jd¾;dfõ'

wod< ;reKh ;u f*ianQla .sKqu wl%Sh lsÍug fudfyd;lg fmr ;u ñ;=frl=g mjid we;af;a" fï iïnkaOh fofokdu leue;af;ka isÿjQjla nj iy" tjeks mjqoa.,sl ldrKhla fufia wka;¾cd,h yryd m%isoaOlsÍu ksid fofokdgu iudchg uqyqK§ugfkdyels ;;ajhla Wodù we;s nj;a h' fï i|yd iudcfha mj;sk Wkkaÿj rfÜ wfkl=;a m%Yak flfrys fkdmej;Su lK.dgqjg ldrKhla nj Tyq jeä ÿrg;a m%ldYlr we;''

tfukau fuu isoaêh iïnkaOj iudc cd, yryd nexl=fõ fiajfha kshq;= fjk;a mqoa.,fhl=f.a pdhrem o fïjkúg m%isoaO ù we;s fyhska " Tyqo fkdis;= f,i wmyiq; /ilg uqyqK md we;s njo jd¾;dfõ' flfia fj;;a fïjkúg isoaêhg iïnkaO fcIag nexl= iyldrjrhd ms,snkaOj lsisÿ wdrxÑhla ke;s njo mejfia' 

flfia fj;;a uOHia; u;OdÍka f.a woyikï" fujeks w;sYh mjqoa.,sl ldrkd iudc cd, yryd m%isoaO lsÍfuka mqoa., pß; i|yd wys;lr n,mEï t,a, lrk njhs' fujeks fya;= ksid iudchg uqyqK§ug fkdyelsj ishÈú ydkslr.kSï mjd isÿúh yels ksid fï ms<sn|j ;j ÿrg;a m%pdrh lsÍu ms<sn|j Tfí woyia my;ska olajkak'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY