BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

idïm%odhsl ldka;d weÿu m%;slafIam l< rc l=ußh ^chdrEm&

ueo fmrÈ. l,dmfha ldka;djka bia,dóh iïm%odh hgf;a oeä iSudjka hgf;a Ôj;ajkjd' tfy;a tu iSudjka ìo fy<ñka idïm%odhsl ldka;d weÿu m%;slafIam lrñka vqndhs rdcHfha fjfik ldka;dj ms<snoj Tn oek isáhdo@ weh wka ljrl=j;a fkdj rc mjqf,a wórd w,a gù¾ l=udßhhs'

weh ngysr weÿï me,ÿïj,ska ieriqKo lsisÿ wjia:djl wYsIag wdldrfha weÿï me,ÿï Ndú;d lrkakshl fkdfõ' tfy;a idïm%odhslj uqia,sï ldka;djka fuka ysi wdjrKh lsÍu yd isreru wdjrKh jk weÿï ye§u weh iDcqj m%;slafIam lr ;sfnkjd'wehf.a wfmalaIdj jkafka ;uka fukau ish¨‍u ldka;djkag ksoyi ysñùuhs'

fuu l=udßldj f,dalfha rgj,a 70 l ixpdrh lr we;s w;r weh ie,flkafka b;d lreKdjka; ;eke;a;shl f,ihs' weh úiska ,ndÿka wdOdr u; f,dalfha È<sÿ rgj,a fndfyduhl úúO jHdmD;s l%shd;aul jkjd'

fï iïm%odh ìo fyÆ wehf.a fiahdrE lsysmhla'


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.