Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

hdmkh úYaj úoHd,fha wOHhk lghq;= nodod isg h<s wdrïN lsÍug úYaj úoHd,fha md,kdêldßh iy wdKavqj w;r mej;s idlÉPdjlska wk;=rej ;SrKh lrk ,o nj n,OdÍyq mji;s'

wkqr m%sho¾Yk hdmd iy ãtï iajdñkdoka wud;Hjreka iy lreKdr;ak mrKú;dk ksfhdacH wud;Hjrhd hdmkh úYaj úoHd,hg meñK Wml=,m;sks jika;s w¾ir;akï iy YsIH ix.ï ksfhdað;hska iu. l< úfYaI idlÉPdjlska miqj tu ;SrKhg t<eô nj Wml=,m;sksh i|yka l<dh'


i;s wka;fha YsIH lKavdhï folla w;r yg.;a .egqulska wk;=rej hdmkh úYaj úYaj úoHd,fha úoHd mSGh iy hdmkh úYaj úoHd,hg wkqnoaO jjqkshdj yd ls<sfkdÉÑ uKavm Èk kshuhlska f;drj jid oeóug ;SrKh flßK'

,nk 20 iy 21 Èkj,§ isiqkaf.a úNd. meje;afjk neúka úYaj úoHd,h újD; lsÍug ish¨‍ fokdu tlÕ jQ nj idlÉPdj,ska wk;=rej wkqr m%sho¾Yk hdmd wud;Hjrhd udOHfõ§ka yuqfõ mejiSh'

.egqu ms<sn|j ish¨‍ fokdu fï jkúg lK.dgq jk nj;a h<s fujeks isoaëka we;s fkdùug j. n,d .kakd njg YsIH ix.ï iy;sl jQ nj;a wud;Hjrhd mejiSh'

fujeks wjia:djl iEu úYaj úoHd,hla ;=,u isÿ jk wdldrhg hdmkh úYaj úoHd,fhao .egqu ms<sn|j úkh mÍlaIKhla meje;afjk njhs" lreKdr;ak mrKú;dk ksfhdacH wud;Hjrhd i|yka lf<a'

hdmkh úYaj úoHd,fha YsIHhka w;r isxy," fou< jYfhka lsis Èfkl m%Yakhla fkd;snQ nj mejiQ ãtï iajdñkdoka wud;Hjrhd" iq¿ isÿùulska foaYmd,k jdis ,nd.ekSug lsishï msßila W;aidy oerE kuq;a th wid¾:l jQ nj;a mejiSh'

udOHfõ§ka yuqfõ woyia oelajQ hdmkh úYaj úoHd,fha isxy, yd fou< YsIH ix.ïj, iNdm;sjrekao" h<s fujeks isÿùula we;s fkdjk wdldrfhka lghq;= lrk njg ish¨‍ md¾Yajhka j.lSï Ndr.;a nj i|yka l<y'

.egqu ms<sn|j lsisu wkaoul m<s.ekSul ksr; fkdùug;a ish¨‍ fokdu tlÕ jQ nj;a Tjqyq mejiQy'

fomd¾Yjfhau cd;sjd§ka .egqu ish foaYmd,k kHdh m;%h i|yd fhdod .ekSug W;aidy ork njg óg by;§ fpdaokd l< úYaj úoHd, wdpd¾hjreka fukau ,dxlSh YsIH kdhl;ajho tjeks ;;ajhka j¾Okh ùug bv fkdÈh hq;= nj wjOdrKh l<y'

flfia kuq;a m%pKav;ajhg tfrysj ksis mshjr .; hq;= njhs hdmk úYaj úoHd,fha fcHIaG lÓldpd¾h idñkdoka úu,a lshd isáfha'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY