Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

fmdÿ foam<la jQ w,s megjl= ksis n,m;%hla rys;j <Û ;nd.ekSu we;=¿ fpdaokd folla u; Wvqfõ Oïudf,dal ysñg tfrysj Bfha ^20& wêfpdaokd Ndr ÿka fld<U uydêlrK úksiqre ksYaYxl nkaÿ, lreKdr;ak uy;d Oïudf,dal ysñhka remsh,a ,laI foiShl YÍr wem u; uqod yeÍug ksfhda. lf<ah'

wod< wê fpdaokdjkag ;ud ksje/È hehs Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka wêfpdaokd m;% Ndr§fuka miq m%ldY lsÍfuka wk;=rej tfia tu ysñhkag wem kshu l< úksiqrejrhd Oïud f,dal ysñhkaf.a úfoia .uka ;ykï lrñka ksfhda.hla ksl=;a l< w;r úfoia .uka n,m;%h wêlrKhg Ndr§ug o ksfhda. lf<ah'
Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkaf.a weÛs,s i,l=Kq ,nd.ekSug ksfhda. l< úksiqrejrhd fuu kvqj úfYaI kvq lghq;a;la f,i i,ld ,nk wf.daia;= 02 yd 03 Èkhkag úNd.hg .ekSug o Bfha ^20& ;SrKh lf<ah'

fld<U ufyaia;%d;a wêlrKh uÛska Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkag kshu lrk ,o remsh,a ,laI tlish wiQjl YÍr wemhkag wu;rj Bfha ^20& fuu wemh kshu jqKs'

i;aj yd jDlaI,;d wd{d mk; hgf;a yd fmdÿ foam< mk; hgf;a Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkag tfrysj kS;sm;sjrhd úiska fuu kvqj mjrd we;'

2015 ckjdß 28 jeksod fyda Bg wdikak Èkl § lsre<mk we,kaue;sKshdrdu úydria:dkfha ,shdmÈxÑ fkdl< ksis n,m;% fkd,enQ wf;l= ;u Ndrfha ;nd.ekSu iïnkaOj 1993 wxl 49 ork yd 2009 wxl 22 ork mk;aj,ska ixfYdaê; i;aj yd jDlaI,;d wd{d mk; hgf;a 22 j.ka;sh w ^1& hgf;a Wvqfõ Oïudf,dal ysñg tfrysj kS;sm;sjrhd fuu wê fpdaokd k.d we;'

;jo ,shdmÈxÑ fkdl< fidrlï l< if;l= nj oekqj;aj yd fidrlï l< if;l= njg úYajdi lsÍug fya;= ;sìh § fmdÿ foam<la jQ wef;l= jxpkslj ;nd.;a njg fmdÿ foam< mk; hgf;a o Wvqfõ Oïudf,dal ysñg tfrysj jeäÿrg;a wêfpdaokd k.d we;'

fuu wêfpdaokd Tmamq lsÍu i|yd idlalslrejka 19 fofkla yd f,aLk 03la bÈßm;a lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk nj kS;sm;sjrhd wêlrKhg oekqï ÿkafkah'

,nk wf.daia;= 02 jeksod fld<U uydêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i okajd kvqfõ m<uq idlalslre jQ jdßud¾. yd c, l<ukdlrK rdcH wud;Hjrhd we;=¿ idlaIslrejkg fkd;Sis ksl=;a lsÍug o úksiqrejrhd Bfha ^20& ksfhda. lf<ah'

Wvqfõ Oïudf,dal ysñ fjkqfjka ckdêm;s kS;s{ m%ikak ,d,a o w,aúia uy;d fmkS isá w;r kS;sm;sjrhd fjkqfjka rcfha fcHIaG wêkS;s{ ckl nKavdr uy;d fmkS isáfhah' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY