Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

ómqr l¾;Dg myr t,a, lsßu ioyd fhdof.k we;s fidfydhqrka fofokdf.a mshd lgqkdhl mÈxÑlrefjls'

b;du;a Nla;su;a ls;=Kq mjq,l iudðlfhl= jq Tyqf.a ìßo l,la ksoyia fj<o l,dmfha /lshdj l< ;eke;a;shls'

ßhÿre jD;a;sfha ksheÆK mshd flfia fyda ÿlauykaisfhka fï orejka yodjvd .;s'

tfy;a ksis /lshd fkd,enqk l,l fï ;=Idka keue;a;d lgqkdhl m%foaYfha wfhl=f.a ;%sfrdao r:hlao l=,shg f.k l,la ðjfkdamdh ißlrf.k ;snqKs'

fï orejkaf.a wirK lï j,ska m%dfhdack .;a ó.uqfõ lÆ i,a,s rcjrekaf.a mq;=ka úiska wo fï wirK foïõmshkag wysñlr ouñka ;sfnkafka Tjqka f.a ;dreKHhhs'

fmd,a,lska ysig myr Èu hkq nrm;, ;;ajhls'urKhg ;e;a lsßuls'

flfia fj;;a fï wh úiska fï myr Èug meñKs nj ms<sf.k ;sfí'

ta k.r iNdfõ /lshdfõ fhÈ isáhÈu ksid m<d;a md,k ks;sfha fr.=,dis m%ldr h<s;a k.r iNdfõ /lshdj lsßug fï ;=Idka keue;a;dg bvla ke;af;ah'

Tyqf.a fidfydhqrd fï m%ydrhg f.kajd f.k we;af;a fmd,sish lshk m%ldr iaud¾Ü I¾Ü wdh;kfha /lshdjla ioyd jq iïuqL mßlaIKhlg f.dia isáhÈh'

tkï /lshdj wysñ jq ;reKfhl= jq Tyqf.a uq¿ wkd.;hu wÿreú hk ;ekg oeka lghq;= fhfoñka ;sfnkafka udOHfõÈfhl= ueßug ;e;alsßu hk yxjvqjla fï isÿúu yryd jeÈug kshñ;j we;s ksidh'

flfia fj;;a lÆ i,a,s rdcl=udr jreka f.a l=,s uerhka úug isÿúu ksid ckch .uÈ muKla fkdfõ lgqkdhlÈ;a uq¿ ñ.uqfõ;a wr wirK foïmshkag uqyqK fokakg jkafka uy;ajq fíojdplhlgh'

jd¾:d jk wkaoug ;=Idka l%siaud,af.a f,dl= wïud isákafka wevq lÿ,sks'

ta ;ukaf.a uqKqnqrka fofofkl= rfÜ m%isoaO udOHfõÈfhl= >d;kh lsßug ;e;a lsßu hk nrm;, yxjvqjlao iu.ska isrf.or ;mskakg isÿj we;s ksidh'

fï wirKhkaf.a lÿ¿ j,g j.lsj hq;af;da kï ó.uqj l¿ i,a,s j, md,khg k;=lrf.k wysxil ;reKhkaf.a uq¿ wkd.;hu wÿre lrkakg ieÈ meyeÈ isák lÆ i,a,s rdcl=udr jrekauh'

,eÊcdjg lreK jkafka fujka whjÆka ,jd uq¿ uy;a ls;=Kq iNdjgu lÆ me,a,ula tlalr.kakg oek fyda fkdoek jevlrk lf;da,sl msh;=uka,d msßilao ó.uqfõ isáu .ekh'

ta msh;=uka,d w;f,diai uq¿ uy;a ls;=Kq iNdjg;a mdma;=ukag;a j.lshkakg isÿjk jeä we;l ke;s njo fuys,d igyka lrkq leue;af;uq'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY