Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

furg ;=< u;aøjH je/È i|yd miq.sh jif¾ § mqoa.,hka yegy;aoyilg ^67"000& wêl m%udKhla w;awvx.=jg f.k ;sfí' ta w;ßka fyfrdhska je/È i|yd 35]la o .xcd wdY%s; je/È i|yd w;awvx.=jg .;a ixLHdj 65]la o fjhs'

u;aøjH je/È i|yd w;awvx.=jg .;a mqoa.,hka ixLHdfjka nyq;rhla niakdysr m<df;ka o ^61]& ol=Kq m<df;ka ^10]& la o" W!j m<df;ka 4]la o jd¾;d fjhs'

w;awvx.=jg .;a mqoa., ixLHdfjys m%jK;djh ck.ykfhka mqoa.,hka ,laIhlg mqoa.,hka ;=kaish úiskuhla fõ'miq.sh j¾Ifha § u;aøjH wdY%s; w;awvx.=jg .ekSïj,ska .xcd wdY%s; mqoa., ixLHdj 43683la nj jd¾;d úh'


fmd,sia u;aøjH kdYl wxYh iy wka;rdhlr T!IO md,l uKav,h úiska isÿlrk ,o iólaIKj,g wkqj jeä jYfhkau .xcd wdY%s; u;aøjH wf,ú ù we;af;a niakdysr m<d;gh' fyfrdhska hefmkakka y;<siamkaoyila i|yd Èklg fyfrdhska lsf,da.%Eï folhs oYu y;la wjYH jk w;r" jirlg fyfrdhska lsf,da.%Eï iuia;hla jYfhka lsf,da .%Eï oyilg wdikak m%udKhla wjYH nj o jd¾;d fjhs' 2013 j¾Ih yd ii|kúg furgg f.ktkq ,nk u;aøjHj,ska jeä m%udKhla uqyqÿ wdY%s; m%jdyk l%u Tiafia f.kú;a we;s nj wkdjrKh fjhs'

ÿUqre fyfrdhska fyj;a wdishdkq fyfrdhska miq.sh jif¾§ furgg f.kú;a we;af;a mdlsia:dkfhka iy bkaÈhdfjks' tajd f.kajQ úfoaYslhka 129 fofkla furg wdrlaIl wxY u.ska miq.sh jir mfya§ w;awvx.=jg f.k ;snq‚' Y%S ,dxlslhka 27 fokl= úfoaY rgj,§ w;awvx.=jg m;aù we;' miq.sh jif¾§ u;aøjH ksjdrKh i|yd wdrlaIl wud;HxYh u.ska úfYaI fufyhqï /ila Èh;a lr ;snq‚' tys m%;sM,hla jYfhka f;d. jYfhka furgg f.kajk ,o fyfrdhska lsf,da ishhlg jeä m%udKhla w;awvx.=jg f.k ;snq‚'

;jo furg isg úfoia rgj,g mek.;a u;aøjH cdjdrïlrejka cd;Hka;r u;aøjH cdjdrïlrejka iuÕ tlaù furg u;aøjH cd;Hka;rj yqjudre lr .ekSfï uOHia:dkhla njg o m;alrf.k ;sfí' miq.shod fld<U jrdfha§ fldgqlr.kq ,enQ fldflaka lsf,da wiQj o furg yryd hqfrdamd rglg f.khdug f.k tk ,o tajd nj mÍlaIKj,§ wkdjrKh fjhs'

ú‍fYaI ld¾h n<ldh fmd,sia u;aøjH kdYl wxYh" iqrdnÿ fomd¾;fïka;=j iy nkaOkd.drh" f¾.=j" ;%súO yuqodj u;aøjH jeg,Sïj, fh§ isá;s' wka;rdhlr T!IO md,l cd;sl uKav,h u;aøjH kS;s l%shd;aul lsÍfï lñgqj u.ska kS;s iïnkaëlrKh lghq;= lrkq ,nhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY