Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

wm tosfko lghq;= j,oS —wdrlaIdj m%:ufhka˜ hk ixl,amh ms<sno wjOdkh fhduq lrhs' kuq;a fndfyd msßila tu ixl,amh r: jdyk ñ,oS .ekSfïoS ie,ls,su;a fkdùu lK.dgqjg ldreKls'

Y%S ,xldfõ isÿjk ßh wk;=re j,ska 65]la fkdie,ls,su;a ßh Odjkh yd jdyk wdrlaIl moaO;s j, we;s ÿ¾j,;d ksid h' hï yosis ßh wk;=rla isÿ jqfyd;a ðú; ld,h mqrdu tla;ekaj miq;eú,s ùug isÿúh yel' hï fohla isÿ ùug fmr tu wjOdku ms<sno is;d lghq;= lsrsu iqÿiq h' ta wkqj wdrlaIdj tosfkod Ndú;d lrk l=vd fudag¾ r:fha isg .=jka hdkd olajd ;sìu jeo.;a nj jegfyk lreKls' 

hfula ;udf.a ðú; ld,h mqrdu oyosh uykaisfhka b;sß lr Wmdh.;a uqo,a fhdojd jdykhla ñ, oS f.k tu fudag¾ r:h Ndú;d lrkafka idudkHfhka jir 03 l ld,hla muKs' fndfyd msßila l=vd fudag¾ r:hla bkaOk ,Sgrhlska Odjkh jk ÿr u; muKla mokïj ñ,g .eksu ;SrKh lrhs' mjqf,a wdrlaIdj ms<sno fkdis;d r:jdyk .ekSu fld;rï ÿrg id¾:l o hkak isys nqoaêfhaka is;sh hq;=h' l=vd fudag¾ r:j, bkaOk ld¾hlaIu;djh by, ksid;a wêl uydud¾. ;onoh fya;=fjka l=vd fudag¾ r: Ndú;d lsÍug jeä msßila fm<ì we;' th wm mßirhg fukau wmf.a wd¾Ólhgo jvd fhda.H fõ' th m%fhda.sl jQ úiÿuls' 


kuq;a hï l=vd fudag¾ r: jeä ld¾hlaIu;djhla fmkakqï lrkafka 100] tkaðfï ;dlaIKh ksidu fkdfõ' wdrlaIdjg kshñ; jq m%ñ;sh mj;ajd fkdf.k bkaOk oykhg muKla jdis jk wdldrfhka n`o fldgi iy ta wdY%s; ;yvq j, we;s .K;ajh wvqlrñka ksIamdokh lsÍuh' bkaOk ld¾hlaIu;djh jeä jqj;a tu l=vd fudag¾ r:j, uq,sl wdrlaIdj fyda fkdue;' tmuKla fkdj tu l=vd fudag¾ r: ioyd wêfõ.S ud¾. j, wdrlaIdldÍj Odjkh lsÍfï yelshdj o fkdue;s nj o j¾;udk o;a; jd¾;d fmkakqï lrhs'

f,dalfha ieu wxYhla ioyu úúO ;;aj iïudk mj;s' r: jdykhl wdrlaIdj iïnkaOfhka ;;aj iïudk ,nd fok f,dj ms<s.;a yd m%uqL;u wdh;kh jkafka ncap wdh;kh fõ' fuu ;;aj iïudkfha Wmßuh ;re mylska iukaú; fõ' ;re myu iys; ncap iïudk,dNS l=vd fudag¾ r: wo Y%S ,xld fj<omf,a we;'

bkaOk ld¾hlaIu;djh jeä r: Ndú;d l, o tu ld,iSudj ;=, ,efnk wdrlaIdj ms<sno wjfndaOfhka yd ;d¾lslj is;kak' l=vd fudag¾ r: ñ,g .ekSfïoS wka ish¨ lreKq ldrKd .ek ie,ls,su;ajkjdfiau wdrlaIdj yd wdrlaIl moaO;s ms<sno o jeä wjOdkhla fhduq l,hq;=h'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY