Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

wyi Wig hk bvï ñ," wfma rfÜ fndfydafokdg m‍%Yakhla ù we;;a" iuyr n,j;=kag fldaá ish .Kkaj, bvï .kqfokq b;d idudkH nj foaj,a nj fy<sorõ fjñka we;' ck;djf.a weiaj,g jika ù" b;d uE;l§;a remsh,a fldaá 230l iqmsß bvï .kqfokqjla fld<U§ isÿù we;s nj fj; jd¾;dfõ'

nïn,msáh k.rh ueo" úYd, bvula miq.shod re'2"300"000"000$-lg ñ,§.;af;a ljqo@ fuys wìryia wkaoñka <ys<ysfha bÈlrkafka l=ulao@ fujeks uydmßudK .kqfokq isÿùu idOdrKoehs Y‍%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ m‍%foaYfha iqúi,a ksjil§" m‍%n,hka msßila uE;l§ ryfia l;dny l< njo fj; jd¾;dfõ'

nïn,msáh ÿïßhfmd< mdf¾" hqksá ma,did msgqmi - uefciaála isá bÈßmsg we;s fï oejeka; bvu we;af;a fmd,sia ia:dkhg;a wf;aÿfrks' Èjd ? foflau fndfyda hka;‍%iQ;‍% yd nrjdyk C%shd;aul fjñka tys oejeka; bÈlsÍula l<;a" fï lsisjla uyck;djg oel.; fkdyels nj;a jd¾;dfõ' fuu ia:dkhg lsisu udOH wdh;khlg fyda mqoa.,fhl=g we;=Æùug fkdyelsjk fia" meh úis y;r mqrd by<fmf<a wdrlaId fiajdjla fhdojd we;'


fï .ek uq,isgu úuis,af,ka isák ;‍%Sfrdao r: ßhÿfrl= m‍%ldY lf<a" tla;rd mqoa.,fhl= ùÿre lM meye.ekajQ w;siqmsß jdykhlska ks;r ks;r tk nj;a" Tyq lM lkakdä me<|isák nj;a h' Tyq úfoaYslfhl= úhyels nj;a ;‍%Sfrdao r: ßhÿrd iel m<lf<ah' flfiafj;;a fuu bÈlsÍug ‘cmka fmkqu’ we;s mqoa.,hkao iïnkaO nj fy<sorõ ù we; ^Tjqka Ök cd;slhka fkdjk nj ;yjqre lrf.k we;&'

fuh zY‍%S ,xldfõ WiuZ bÈlsÍu nj;a" f,dalfha by<u ;dlaI‚l yd z;re yf;aZ iqfLdamfNda.S myiqlï iys;j bÈlrk nj;a muKla" ku i|yka lsÍug wlue;s jQ Y‍%S ,dxlsl nrhka;‍% ls‍%shdlrjkafkl= wm iu. fy<slr ;sìK' ta nj ;yjqre lrk ;j fndfyda lreKq fy<sorõ lr.ksñka isà ^<.§u fuu f;dr;=re idlaIs iu. fy<slsÍug wms iQodkï&'

wkdjrKh lrf.k we;s wkaoug" fuu f.dvke.s,af,a zrE*a-fgdmaZ fy,sfldmag¾ wx.khlao bÈlsÍug msUqrem;a iliñka isà' t;rï ryis.;j - ck;djg fkdfmkS zhkak-tkakZ ierfik n,j;=ka ljqo@ fujeks by<u ;dlaI‚l yd z;re yf;aZ iqfLdamfNda.S f.dvke.s,a,la wfma rgg wjYHo@ fld<U iudcfha by<u Okj;=kag yd n,j;=kag muKla újD; fujeks ia:dk bÈlsÍug bv§u" Y‍%S ,xldj jeks rglg iqÿiqo@

fï wNsryia bÈlsÍu .ek wms wjÈfhka isák nj u;la lruq'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY