Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

miq.sh 07 jeksod Èlaje,a, m%foaYfha mdi,l .=rejreka ;sfokl= tlaj mdif,a Wm m%Odk YsIH kdhlhdg b;d wudkqIsl whqßka myr§u ksid isiqjd frdayf,a m%;sldr ,nk isoaêh fya;=fjka Bfha ^14od& mdi, wjg oeä WKqiqïldÍ ;;a;ajhla we;s úh'

isiq isiqúhka ;=ka oyilg wdikak m%udKhla bf.kqu ,nk mdif,a .=rejrekaf.ka nyq;rhla wo Èk mdi,g fkdmeñK ish rdcldß lghq;=j,ska bj;a ùu ksid ujqmshkag orejka kej; ish ksfjia fj; /f.k hEug isÿ ù we;s w;r mdi, wjg l,n,ldÍ ;;a;ajhla we;s ù ;sìŒ' Èlaje,a, fmd,sish mdi, wjg fmd,sia wdrlaIdj fhdojd ;sì‚'


fï iïnkaOfhka myrlEug ,lajQ Wm m%Odk YsIH kdhl uOqr nqoaêl isiqjd fufia mejeiSh'

miq.sh 6 jeksod uu mdif,a úÿy,am;s;=udg" mka;s Ndr .=re;=ñhg oekqï §,d mdif,ka fõ,dikska kslau .sfha Bg wod< fmdf;a wiaika lr,d' miqjod úoHd wxY Ndr .=re;=ud mka;shg weú,a,d ta ms<sn|j m%Yak l<d' uu lsõjd úÿy,am;s;=udg;a" mka;s Ndr .=re;=ñhg;a lsh,d fmdf;a wiaika lr,d ;uhs .sfha lsh,d' th fkdßiaiQ .=re;=ud ug lshkafka ke;sj fldfyduo .sfha lsh,d uf.a I¾Ü fld<rfhka Wiai,d fviala tlla Wvg úis l<d' uu mqgqjl=;a fmr<ka ìug jegqKd' keÕsákak yooa§ fkdkj;ajdu T¿jg .eyqjd'

ug wudkqIsl úÈhg .yoa§ uu i¾j ;,a¨‍ lrf.k mka;sfhka t<shg ÿjoa§ i¾f.a I¾Ü idlal=j uf.a weÕ,sj, meg,s,d breKd' i¾ uf.a miafika t<jf.k weú;a fmd¨‍ lE,a,la .,j .kak yooa§ uu kej;=Kd' t;ek§ h<s;a i¾ ug fyd|gu w,a,f.k .eyqjd' ta fj,dfõ wfma mka;sfha weÕ m; ;sfhk <ufhla ueÈy;a fj,d udj i¾f.ka fírd .;a;d'

wk;=rej .=rejreka lSmfokl= weú;a udj úÿy,am;s;=ud .djg /f.k .shd' ug myr ÿkak .=rejrhd;a t;ekg wdjd' úÿy,am;s;=ud Tyqf.ka m%Yak lr,d miafia uu ld¾hd,h we;=<g wrka uf.ka m%Yak lroaÈ myr ÿkakq .=rejrhd ;j;a .=rejre myf<djla ú;r tlal úÿy,am;s;=udf.a ld¾hd,fha ‍fodr werf.k we;=¿ jqKd' t;ek§ úÿy,am;s;=ud mjd tmd lshoa§ .=rejreka fokafkla ug isysh ke;s fjk ;rug .eyqjd' ug tl È.g jufk .shd' wk;=rej n;S.u frday,g;a n;S.u frdayf,ka ud;r uy frday,g;a m%;sldr i|yd we;=¿ jqKd'

ud;r - tï' iS' ÿYdka;
uõìu m;a;frka

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY